Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.408

Primær drift
Na.
Årets resultat

359'

Aktiver

5.466'

Kortfristede aktiver

116'

Egenkapital

4.498'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

12 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
14.06.2021
2019
08.06.2020
2018
30.04.2019
2017
30.04.2018
2016
17.05.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.408-5.638-5.535-5.363-5.240-4.702-4.984-11.900
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0208.779395.0451.230.963569.780519.213403.816270.497
Finansielle indtægter0240014000
Finansieringsomkostninger-10.444-10.197-9.376-9.258-9.166-17.973-17.560-17.082
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat358.601192.968380.1341.216.342555.388496.538381.272241.515
Resultat358.601192.968380.1341.216.342555.388496.538381.272194.645
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
14.06.2021
2019
08.06.2020
2018
30.04.2019
2017
30.04.2018
2016
17.05.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0023.3330013.33300
Likvider116.055123.368106.40235.27040.63232.525560560
Kortfristede aktiver116.055123.368129.73535.27040.63245.858560560
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver5.349.9864.974.5344.765.7554.470.7103.239.7472.669.9672.200.7531.796.937
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver5.349.9864.974.5344.765.7554.470.7103.239.7472.669.9672.200.7531.796.937
Aktiver5.466.0415.097.9024.895.4904.505.9803.280.3792.715.8252.201.3131.797.497
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
14.06.2021
2019
08.06.2020
2018
30.04.2019
2017
30.04.2018
2016
17.05.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital4.497.6254.139.0253.946.0573.565.9232.349.5801.794.1921.297.654916.382
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser968.416958.877949.433940.057930.799921.633903.659881.115
Gældsforpligtelser968.416958.877949.433940.057930.799921.633903.659881.115
Forpligtelser968.416958.877949.433940.057930.799921.633903.659881.115
Passiver5.466.0415.097.9024.895.4904.505.9803.280.3792.715.8252.201.3131.797.497
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2020
14.06.2021
2019
08.06.2020
2018
30.04.2019
2017
30.04.2018
2016
17.05.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,0 %4,7 %9,6 %34,1 %23,6 %27,7 %29,4 %21,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 82,3 %81,2 %80,6 %79,1 %71,6 %66,1 %58,9 %51,0 %
Likviditetsgrad 12,0 %12,9 %13,7 %3,8 %4,4 %5,0 %0,1 %0,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten for Pannerupgård Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Pannerupgård Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Trige, den 25. maj 2023 Direktion Steen Bilde Jørgensen
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Pannerupgård Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andet selskab.