Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-7.867

Primær drift

-7.867

Årets resultat

79.324

Aktiver

655'

Kortfristede aktiver

465'

Egenkapital

550'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

444 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
13.01.2021
2018
28.01.2020
2017
25.01.2019
2016
31.01.2018
2015
26.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.867-6.472-5.4300000
Resultat af primær drift-7.867-6.472-5.430-5.399-5.212-5.244-5.452
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000078292
Finansieringsomkostninger-2.809-1.553-900-657-429-250-6
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat79.324588.68096.386116.02962.95036.853-43.584
Resultat79.324588.68096.386116.02962.95036.853-43.584
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
13.01.2021
2018
28.01.2020
2017
25.01.2019
2016
31.01.2018
2015
26.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider465.037413.792255.219180.321130.423110.52790.471
Kortfristede aktiver465.037413.792255.219180.321130.423110.52790.471
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver190.000570.391263.686235.970163.885115.30193.036
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver190.000570.391263.686235.970163.885115.30193.036
Aktiver655.037984.183518.905416.291294.308225.828183.507
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
13.01.2021
2018
28.01.2020
2017
25.01.2019
2016
31.01.2018
2015
26.01.2017
Forslag til udbytte117.800114.400113.0000000
Egenkapital550.295965.762490.082393.695277.667214.717177.863
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.5005.5005.5005.5005.5005.5005.500
Kortfristede forpligtelser104.74218.42128.82322.59616.64111.1115.644
Gældsforpligtelser104.74218.42128.82322.59616.64111.1115.644
Forpligtelser104.74218.42128.82322.59616.64111.1115.644
Passiver655.037984.183518.905416.291294.308225.828183.507
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
01.02.2022
2019
13.01.2021
2018
28.01.2020
2017
25.01.2019
2016
31.01.2018
2015
26.01.2017
Afkastningsgrad -1,2 %-0,7 %-1,0 %-1,3 %-1,8 %-2,3 %-3,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,4 %61,0 %19,7 %29,5 %22,7 %17,2 %-24,5 %
Payout-ratio 148,5 %19,4 %117,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -280,1 %-416,7 %-603,3 %-821,8 %-1.214,9 %-2.097,6 %-90.866,7 %
Soliditestgrad 84,0 %98,1 %94,4 %94,6 %94,3 %95,1 %96,9 %
Likviditetsgrad 444,0 %2.246,3 %885,5 %798,0 %783,7 %994,8 %1.603,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for JE HOLDING HORSENS ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.