Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

535'

Primær drift

64.072

Årets resultat

47.542

Aktiver

381'

Kortfristede aktiver

317'

Egenkapital

304'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

415 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
20.07.2021
2019
15.08.2020
2018
11.06.2019
2017
02.06.2018
2016
07.06.2017
2015
05.06.2016
Nettoomsætning1.599.8711.402.444
Bruttoresultat534.7650000000
Resultat af primær drift64.07211.367113.665167.58915.591-1.252-52.7217.753
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter240000000
Finansieringsomkostninger-3.156-4.517-2.902-2.8260000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat60.9406.850110.763164.7630000
Resultat47.5425.34386.395128.51615.591-1.252-54.4767.753
Forslag til udbytte050.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
20.07.2021
2019
15.08.2020
2018
11.06.2019
2017
02.06.2018
2016
07.06.2017
2015
05.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 370113.368000000
Likvider316.210406.905485.296402.794000263.981
Kortfristede aktiver316.580520.273485.296402.794207.776202.220265.636263.981
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver64.1660000000
Langfristede aktiver64.1660000000
Aktiver380.746520.273485.296402.794207.776202.220265.636263.981
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
20.07.2021
2019
15.08.2020
2018
11.06.2019
2017
02.06.2018
2016
07.06.2017
2015
05.06.2016
Forslag til udbytte0-50.000000000
Egenkapital304.409301.452329.564250.023125.986110.395111.648166.124
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.29244.07116.53026.2350000
Kortfristede forpligtelser76.337218.821131.364116.52481.79091.825153.98897.857
Gældsforpligtelser76.337218.821155.732152.77181.79091.825153.98897.857
Forpligtelser76.337218.821155.732152.77181.79091.825153.98897.857
Passiver380.746520.273485.296402.794207.776202.220265.636263.981
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
20.07.2021
2019
15.08.2020
2018
11.06.2019
2017
02.06.2018
2016
07.06.2017
2015
05.06.2016
Afkastningsgrad 16,8 %2,2 %23,4 %41,6 %7,5 %-0,6 %-19,8 %2,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.0,3 %6,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,6 %1,8 %26,2 %51,4 %12,4 %-1,1 %-48,8 %4,7 %
Payout-ratio Na.-935,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.030,2 %251,6 %3.916,8 %5.930,3 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 80,0 %57,9 %67,9 %62,1 %60,6 %54,6 %42,0 %62,9 %
Likviditetsgrad 414,7 %237,8 %369,4 %345,7 %254,0 %220,2 %172,5 %269,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for VESTERLUND BYG ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.