Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-2.274'

Årets resultat

-2.387'

Aktiver

1.490

Kortfristede aktiver

1.490

Egenkapital

-3.877'

Afkastningsgrad

-152613 %

Soliditetsgrad

-260222 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.08.2021
2019
09.11.2020
2018
02.07.2019
2017
06.07.2018
2016
07.07.2017
2015
07.07.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-2.273.93452.023-287.396-6.728-7.501-8.905-7.500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) -2.280.03459.373-279.8960000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger000-115.832-112.361-67.201-46.749
Andre finansielle omkostninger-112.654-112.590-119.5040000
Resultat før skat-2.386.588-60.567-406.900-282.98590.831292.547-54.249
Resultat-2.386.588-60.567-406.900-282.98590.831292.547-54.249
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.08.2021
2019
09.11.2020
2018
02.07.2019
2017
06.07.2018
2016
07.07.2017
2015
07.07.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider1.4901.5611.5781.5921.6321.6322.412
Kortfristede aktiver1.4901.5611.5781.5921.6321.6322.412
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver02.280.0342.220.6612.500.5572.660.9822.450.28981.636
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver02.280.0342.220.6612.500.5572.660.9822.450.28981.636
Aktiver1.4902.281.5952.222.2392.502.1492.662.6142.451.92184.048
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.08.2021
2019
09.11.2020
2018
02.07.2019
2017
06.07.2018
2016
07.07.2017
2015
07.07.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-3.877.309-1.490.721-1.430.154-1.023.254-740.270-831.101-1.123.648
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld2.338.0032.269.9062.205.6640000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.50014.850007.50015.0006.875
Kortfristede forpligtelser1.540.7961.502.4101.446.7291.383.9821.323.6421.264.7441.207.696
Gældsforpligtelser3.878.7993.772.3163.652.3933.525.4033.402.8843.283.0221.207.696
Forpligtelser3.878.7993.772.3163.652.3933.525.4033.402.8843.283.0221.207.696
Passiver1.4902.281.5952.222.2392.502.1492.662.6142.451.92184.048
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.08.2021
2019
09.11.2020
2018
02.07.2019
2017
06.07.2018
2016
07.07.2017
2015
07.07.2016
Afkastningsgrad -152.613,0 %2,3 %-12,9 %-0,3 %-0,3 %-0,4 %-8,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 61,6 %4,1 %28,5 %27,7 %-12,3 %-35,2 %4,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.-5,8 %-6,7 %-13,3 %-16,0 %
Soliditestgrad -260.222,1 %-65,3 %-64,4 %-40,9 %-27,8 %-33,9 %-1.336,9 %
Likviditetsgrad 0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.03.2021- 28.02.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsrapporten for PETER STEEN JENSEN HOLDING ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i virksomheden.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. marts 2021 - 28. februar 2022 for PETER STEEN JENSEN HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og gennem datterselskab at drive virksomhed indenfor slagteribranchen, catering og dermed beslægtet virksomhed.