Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-8.108

Primær drift
Na.
Årets resultat

-16.813

Aktiver

310'

Kortfristede aktiver

310'

Egenkapital

-604'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

-195 %

Likviditetsgrad

34 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.01.2022
2019
25.11.2020
2018
13.12.2019
2017
28.11.2018
2016
15.11.2017
2015
07.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.10843.42755.07033.15623.293-1.1360
Resultat af primær drift00033.15623.293-52.632-356.142
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-13.447-5.076-39.549-38.295-40.034-36.241-32.115
Resultat før skat-21.55538.35115.521-5.139000
Resultat-16.81329.91312.090-4.325-13.799-69.321-304.101
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.01.2022
2019
25.11.2020
2018
13.12.2019
2017
28.11.2018
2016
15.11.2017
2015
07.02.2017
Kortfristede varebeholdninger35.00073.606109.510137.33797.200149.50045.720
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 251.071259.029254.767258.923258.814271.962241.298
Likvider24.18964.27318.99415.12137.8963293.578
Kortfristede aktiver310.260396.908383.271411.381393.910421.791290.596
Immaterielle aktiver og goodwill00000051.496
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver00000051.496
Aktiver310.260396.908383.271411.381393.910421.791342.092
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.01.2022
2019
25.11.2020
2018
13.12.2019
2017
28.11.2018
2016
15.11.2017
2015
07.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-603.848-587.035-616.948-629.038-624.713-610.892-541.571
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000007.000
Kortfristede forpligtelser914.108983.9431.000.2191.040.4191.018.6231.032.683883.663
Gældsforpligtelser914.108983.9431.000.2191.040.4191.018.6231.032.683883.663
Forpligtelser914.108983.9431.000.2191.040.4191.018.6231.032.683883.663
Passiver310.260396.908383.271411.381393.910421.791342.092
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
21.01.2022
2019
25.11.2020
2018
13.12.2019
2017
28.11.2018
2016
15.11.2017
2015
07.02.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.8,1 %5,9 %-12,5 %-104,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,8 %-5,1 %-2,0 %0,7 %2,2 %11,3 %56,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -194,6 %-147,9 %-161,0 %-152,9 %-158,6 %-144,8 %-158,3 %
Likviditetsgrad 33,9 %40,3 %38,3 %39,5 %38,7 %40,8 %32,9 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Flora Vase ApS for 1. oktober 2020 - 30. september 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Ledelsespåtegning:Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Flora Vase ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktivitet er design, udvikling, produktion og markedsføring af Flora Vase ApS' produkter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.