Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.210'

Primær drift

271'

Årets resultat

209'

Aktiver

1.064'

Kortfristede aktiver

898'

Egenkapital

520'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

49 %

Likviditetsgrad

166 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
30.06.2021
2019
27.08.2020
2018
14.02.2019
2017
05.06.2018
2016
29.05.2017
2015
13.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.210.0841.063.362906.068414.658282.733000
Resultat af primær drift270.741124.353-6.106181.194282.733-38.246-90.551-81.090
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000000111.946
Finansieringsomkostninger00000-3.817-6.15381.872
Andre finansielle omkostninger-2.800-2.699-477-1.413-2.037000
Resultat før skat267.941121.654-6.583179.781280.696-42.063-96.704-51.016
Resultat208.70594.591-5.248186.680289.958-43.911-99.190-54.205
Forslag til udbytte-200.000-90.000000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
30.06.2021
2019
27.08.2020
2018
14.02.2019
2017
05.06.2018
2016
29.05.2017
2015
13.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 309.841403.242151.297138.301000677
Likvider587.971373.371482.846350.992366.2219.64451.327155.584
Kortfristede aktiver897.812776.613634.143489.293366.2219.64451.327156.261
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver166.204253.269340.333272.326067.54067.54067.540
Langfristede aktiver166.204253.269340.333272.326067.54067.54067.540
Aktiver1.064.0161.029.882974.476761.619366.22177.184118.867223.801
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
30.06.2021
2019
27.08.2020
2018
14.02.2019
2017
05.06.2018
2016
29.05.2017
2015
13.06.2016
Forslag til udbytte200.00090.000000000
Egenkapital519.728401.023306.433311.680305.00715.04958.960158.150
Hensatte forpligtelser3.22111.2610009.2627.4144.928
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.82027.95016.80010.0005.0005.5425.6446.022
Kortfristede forpligtelser541.067617.598668.043449.93961.21452.87352.49360.723
Gældsforpligtelser541.067617.598668.043449.93961.21452.87352.49360.723
Forpligtelser541.067617.598668.043449.93961.21452.87352.49360.723
Passiver1.064.0161.029.882974.476761.619366.22177.184118.867223.801
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
22.04.2022
2020
30.06.2021
2019
27.08.2020
2018
14.02.2019
2017
05.06.2018
2016
29.05.2017
2015
13.06.2016
Afkastningsgrad 25,4 %12,1 %-0,6 %23,8 %77,2 %-49,6 %-76,2 %-36,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,2 %23,6 %-1,7 %59,9 %95,1 %-291,8 %-168,2 %-34,3 %
Payout-ratio 95,8 %95,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-1.002,0 %-1.471,7 %99,0 %
Soliditestgrad 48,8 %38,9 %31,4 %40,9 %83,3 %19,5 %49,6 %70,7 %
Likviditetsgrad 165,9 %125,7 %94,9 %108,7 %598,3 %18,2 %97,8 %257,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Faldsikring Danmark ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Faldsikring Danmark ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets formål er service, salg, rådgivning, montering og kursus vedrørende faldsikringssystemer og dermed beslægtet virksomhed.