Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.991

Primær drift

-319'

Årets resultat

332'

Aktiver

9.751'

Kortfristede aktiver

9.751'

Egenkapital

9.370'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
28.04.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.9918.583-159.49900000
Resultat af primær drift-318.591-274.417-159.499-20.556-3.938-196.949126.843-15.709
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter951.9161.440.069383.905634.0771.322.5881.645.4211.123.0592.075.692
Finansieringsomkostninger-301.360-11.794-13.569-59.037-576.214-410.781-31.185-11.496
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat331.9651.153.858210.837554.484742.4361.037.6911.218.7172.048.487
Resultat331.9651.153.858210.837724.614742.436908.3311.179.1832.048.487
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
28.04.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.602.9642.550.8472.521.1292.145.4121.496.892746.7355.5496.242
Likvider63.58714.875107.39279.97549.310294.429407.4843.895
Kortfristede aktiver9.750.5669.159.8268.061.4337.845.8557.133.3466.797.4346.793.6036.018.925
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver9.750.5669.159.8268.061.4337.845.8557.133.3466.797.4346.793.6036.018.925
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
28.04.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital9.370.4269.152.8617.999.0037.788.1667.063.5526.321.1165.412.7854.233.602
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser380.1406.96562.43057.68969.794476.3181.380.8181.785.323
Gældsforpligtelser380.1406.96562.43057.68969.794476.3181.380.8181.785.323
Forpligtelser380.1406.96562.43057.68969.794476.3181.380.8181.785.323
Passiver9.750.5669.159.8268.061.4337.845.8557.133.3466.797.4346.793.6036.018.925
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
28.04.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
29.05.2018
2016
23.05.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad -3,3 %-3,0 %-2,0 %-0,3 %-0,1 %-2,9 %1,9 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,5 %12,6 %2,6 %9,3 %10,5 %14,4 %21,8 %48,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -105,7 %-2.326,8 %-1.175,5 %-34,8 %-0,7 %-47,9 %406,7 %-136,6 %
Soliditestgrad 96,1 %99,9 %99,2 %99,3 %99,0 %93,0 %79,7 %70,3 %
Likviditetsgrad 2.565,0 %131.512,2 %12.912,8 %13.600,3 %10.220,6 %1.427,1 %492,0 %337,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for LD CONSULTING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.