Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

696'

Primær drift

61.394

Årets resultat

-101'

Aktiver

2.145'

Kortfristede aktiver

301'

Egenkapital

-44.528

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

-2 %

Likviditetsgrad

17 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat696.179454.646776.8161.321.3091.554.4371.007.324875.781911.012861.218
Resultat af primær drift61.394-219.303-222.265165.203339.19025.422196.305122.328208.378
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter00002.417381551776966
Finansieringsomkostninger-186.635-73.314-52.317-15.366-6.431-24.949-20.703-34.607-36.260
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-125.241-292.617-274.582153.229335.176854176.15388.497173.084
Resultat-100.794-231.900-213.274119.053255.314278136.11265.611171.461
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Kortfristede varebeholdninger27.50031.35050.16043.68051.41046.95046.68034.80037.850
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 273.222281.449516.856918.778527.585688.040225.132376.885257.162
Likvider0000428.8660138.05600
Kortfristede aktiver300.722312.799567.016962.4581.007.861734.990409.868411.685295.012
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver17.32517.32517.32517.32517.32517.32517.32517.32517.325
Materielle aktiver1.826.7501.942.4711.925.9271.029.390145.979120.534136.871161.48390.658
Langfristede aktiver1.844.0751.959.7961.943.2521.046.715163.304137.859154.196178.808107.983
Aktiver2.144.7972.272.5952.510.2682.009.1731.171.165872.849564.064590.493402.995
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital-44.52856.266288.166501.440382.386127.072126.794-9.318-74.929
Hensatte forpligtelser0051.47472.47848.15813.63813.06200
Langfristet gæld til banker390.633453.006524.757000000
Anden langfristet gæld28.389150.789000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser179.868198.220331.499624.901269.507408.132100.096158.567137.665
Kortfristede forpligtelser1.798.6921.734.9341.495.0821.435.255740.621732.139424.208599.811477.924
Gældsforpligtelser2.189.3252.216.3292.170.6281.435.255740.621732.139424.208599.811477.924
Forpligtelser2.189.3252.216.3292.170.6281.435.255740.621732.139424.208599.811477.924
Passiver2.144.7972.272.5952.510.2682.009.1731.171.165872.849564.064590.493402.995
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Afkastningsgrad 2,9 %-9,6 %-8,9 %8,2 %29,0 %2,9 %34,8 %20,7 %51,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 226,4 %-412,1 %-74,0 %23,7 %66,8 %0,2 %107,3 %-704,1 %-228,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 32,9 %-299,1 %-424,8 %1.075,1 %5.274,3 %101,9 %948,2 %353,5 %574,7 %
Soliditestgrad -2,1 %2,5 %11,5 %25,0 %32,7 %14,6 %22,5 %-1,6 %-18,6 %
Likviditetsgrad 16,7 %18,0 %37,9 %67,1 %136,1 %100,4 %96,6 %68,6 %61,7 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lassens Tømrer & Snedker ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er afgivet virksomhedspant med kr. 400.000 med sikkerhed i fordringer, varelager, driftsmateriel og goodwill mv., hvis bogførte værdi udgør kr. 993.534 til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut. Til sikkerhed for købekontrakt er der ejendomsforbehold i traktor Valtra N175 indtil hele købesummen er betalt.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Lassens Tømrer & Snedker ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive tømrer- og snedkervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.