Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-6.480

Primær drift

-6.480

Årets resultat

-62.757

Aktiver

182'

Kortfristede aktiver

182'

Egenkapital

86.926

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

48 %

Likviditetsgrad

192 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.480-11.63290.12717.42818.377115110-1.5686.046
Resultat af primær drift-6.480-11.63290.1277.0288.010-10.252-9.890-11.5680
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter128000000204
Finansieringsomkostninger-9.843-509-480-4.940-2.417-381-583-627-1.079
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat-68.101-75.61590.0012.0885.593-10.633114.527-12.1955.171
Resultat-62.757-74.35969.9791.2172.767-8.268116.814-9.5124.948
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 181.576220.243267.13353.606107.8372.0154.488015.386
Likvider004811.3129329.2984.1603.997142
Kortfristede aktiver181.576220.243267.61454.918108.76911.3138.6483.99715.528
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver056.217125.000125.000125.000125.000125.00000
Materielle aktiver030.00030.000150.866161.266171.633160.000170.000180.000
Langfristede aktiver086.217155.000275.866286.266296.633285.000170.000180.000
Aktiver181.576306.460422.614330.784395.035307.946293.648173.997195.528
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital86.926149.683224.041154.062152.845150.078158.34641.53251.044
Hensatte forpligtelser05.3446.60026.81626.97911.72814.09311.89214.575
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.3497.0215.92111.7825.40036.24042.600105.500104.800
Kortfristede forpligtelser94.650151.433191.973149.906215.211146.140121.209120.573129.909
Gældsforpligtelser94.650151.433191.973149.906215.211146.140121.209120.573129.909
Forpligtelser94.650151.433191.973149.906215.211146.140121.209120.573129.909
Passiver181.576306.460422.614330.784395.035307.946293.648173.997195.528
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
04.07.2023
2021
29.04.2022
2020
30.06.2021
2019
17.03.2020
2018
02.05.2019
2017
19.02.2018
2016
13.03.2017
2015
23.02.2016
Afkastningsgrad -3,6 %-3,8 %21,3 %2,1 %2,0 %-3,3 %-3,4 %-6,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -72,2 %-49,7 %31,2 %0,8 %1,8 %-5,5 %73,8 %-22,9 %9,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -65,8 %-2.285,3 %18.776,5 %142,3 %331,4 %-2.690,8 %-1.696,4 %-1.845,0 %Na.
Soliditestgrad 47,9 %48,8 %53,0 %46,6 %38,7 %48,7 %53,9 %23,9 %26,1 %
Likviditetsgrad 191,8 %145,4 %139,4 %36,6 %50,5 %7,7 %7,1 %3,3 %12,0 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Rasmus Lassen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Rasmus Lassen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionene skøn.