Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.844

Primær drift

-6.844

Årets resultat

213'

Aktiver

134'

Kortfristede aktiver

53.541

Egenkapital

-76.112

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

-57 %

Likviditetsgrad

26 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.844-7.500-7.450-8.955-19.750-217-9.047-366
Resultat af primær drift-6.844-7.500-7.450-8.955-19.750-217-9.047-366
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-2.325-5.745-7.406-3.365-13.219-18.600-5.416-4.730
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat210.831286.7551.285.144287.680-32.969-18.817-14.463-5.096
Resultat212.789289.5591.286.794289.770-28.525-18.751-14.621-4.649
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 47.25240.35485.51099.451106.860131.91820.13222.447
Likvider6.289492015504442.08782
Kortfristede aktiver53.54140.84685.51099.606106.860132.36222.21922.529
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver80.00080.00080.00080.00080.00080.00080.00080.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver80.00080.00080.00080.00080.00080.00080.00080.000
Aktiver133.541120.846165.510179.606186.860212.362102.219102.529
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-76.112-288.901-578.460-1.865.255-2.155.024-2.126.499-2.107.748-2.093.127
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000082.03064.000112.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.5007.5006.2506.2506.250000
Kortfristede forpligtelser209.653409.747743.9702.044.8612.341.8842.256.8312.145.9672.083.656
Gældsforpligtelser209.653409.747743.9702.044.8612.341.8842.338.8612.209.9672.195.656
Forpligtelser209.653409.747743.9702.044.8612.341.8842.338.8612.209.9672.195.656
Passiver133.541120.846165.510179.606186.860212.362102.219102.529
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
28.04.2021
2019
20.05.2020
2018
28.05.2019
2017
19.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad -5,1 %-6,2 %-4,5 %-5,0 %-10,6 %-0,1 %-8,9 %-0,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -279,6 %-100,2 %-222,5 %-15,5 %1,3 %0,9 %0,7 %0,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -294,4 %-130,5 %-100,6 %-266,1 %-149,4 %-1,2 %-167,0 %-7,7 %
Soliditestgrad -57,0 %-239,1 %-349,5 %-1.038,5 %-1.153,3 %-1.001,4 %-2.062,0 %-2.041,5 %
Likviditetsgrad 25,5 %10,0 %11,5 %4,9 %4,6 %5,9 %1,0 %1,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Massesson Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ingen pant- eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2022.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Massesson Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.