Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-30.798

Primær drift

-30.798

Årets resultat

3.141'

Aktiver

23.961'

Kortfristede aktiver

12.169'

Egenkapital

23.594'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.07.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
17.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-30.79895.974-85.927-86.468-58.056-35.554-49.598-40.076
Resultat af primær drift-30.79895.974-188.43800000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter285.3451.675.4101.622.5453.297.351749.26712.287.9671.278.043181.505
Finansieringsomkostninger-1.322.694-48.274-110.367-139.044-2.487.768-94.990-34.763-11.439
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.143.2541.723.1101.323.7403.071.839-1.796.55712.157.42324.547.6824.435.934
Resultat3.141.0411.368.2501.005.2462.836.304-1.796.55711.923.34324.284.4524.431.821
Forslag til udbytte-1.000.000-200.000-250.000-55.300-500.000-2.500.000-1.000.000-500.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.07.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
17.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 92.34726.600106.02506.274.24615.000.0009.604.0003.969
Likvider659.584677.776364.6335.709.7766.631.4422.761.0633.915.8282.608.079
Kortfristede aktiver12.168.58514.028.65710.249.58311.715.82132.115.06937.670.76428.517.9524.704.493
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver11.792.7486.969.8456.981.5973.578.6473.538.4082.530.4081.580.4082.357.335
Materielle aktiver003.738.0667.539.9460000
Langfristede aktiver11.792.7486.969.84510.719.66311.118.5933.538.4082.530.4081.580.4082.357.335
Aktiver23.961.33320.998.50220.969.24622.834.41435.653.47740.201.17230.098.3607.061.828
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.07.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
17.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte1.000.000200.000250.00055.300500.0002.500.0001.000.000500.000
Egenkapital23.593.93720.652.89620.534.64619.584.70034.668.39738.964.95329.541.6106.257.158
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser367.396345.606434.6003.249.714985.0801.236.219556.750804.670
Gældsforpligtelser367.396345.606434.6003.249.714985.0801.236.219556.750804.670
Forpligtelser367.396345.606434.6003.249.714985.0801.236.219556.750804.670
Passiver23.961.33320.998.50220.969.24622.834.41435.653.47740.201.17230.098.3607.061.828
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
11.07.2022
2020
07.07.2021
2019
01.09.2020
2018
06.06.2019
2017
17.05.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %0,5 %-0,9 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,3 %6,6 %4,9 %14,5 %-5,2 %30,6 %82,2 %70,8 %
Payout-ratio 31,8 %14,6 %24,9 %1,9 %-27,8 %21,0 %4,1 %11,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -2,3 %198,8 %-170,7 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,5 %98,4 %97,9 %85,8 %97,2 %96,9 %98,2 %88,6 %
Likviditetsgrad 3.312,1 %4.059,1 %2.358,4 %360,5 %3.260,1 %3.047,3 %5.122,2 %584,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Elbert Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Elbert Invest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 25-05-2023 Direktion Jan Elbert Olsen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Elbert Invest ApS.