Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

743'

Primær drift

-499'

Årets resultat

-318'

Aktiver

3.328'

Kortfristede aktiver

379'

Egenkapital

3.159'

Afkastningsgrad

-15 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

225 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
25.02.2019
2017
05.03.2018
2016
18.04.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat742.9961.905.576938.872607.253945.3281.388.2611.673.517615.515
Resultat af primær drift-499.3451.022.986168.68500000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00391.220008115
Finansieringsomkostninger-4.990-12.317-1.174-12-922-4.380-320
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-318.0481.615.084935.982325.342-317.418575.324613.601451.944
Resultat-318.0481.256.330728.896258.404-268.913456.864477.003338.103
Forslag til udbytte0-300.000-158.200-55.300-400.000-95.000-75.000-50.600
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
25.02.2019
2017
05.03.2018
2016
18.04.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 237.944772.006403.489134.696293.625506.402293.812219.944
Likvider141.180549.995344.643227.013507.395800.719822.458327.065
Kortfristede aktiver379.1241.322.001748.132361.709801.0201.307.1211.116.270547.009
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.949.1123.069.2432.494.8321.753.5391.566.7161.587.1561.377.9531.363.927
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.949.1123.069.2432.494.8321.753.5391.566.7161.587.1561.377.9531.363.927
Aktiver3.328.2364.391.2443.242.9642.115.2482.367.7362.894.2772.494.2231.910.936
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
25.02.2019
2017
05.03.2018
2016
18.04.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte0300.000158.20055.300400.00095.00075.00050.600
Egenkapital3.159.3713.777.4192.679.2892.005.6942.147.2892.511.2022.129.3371.702.934
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6160007.532790753384
Kortfristede forpligtelser168.865613.825563.675109.554220.447383.075364.886208.002
Gældsforpligtelser168.865613.825563.675109.554220.447383.075364.886208.002
Forpligtelser168.865613.825563.675109.554220.447383.075364.886208.002
Passiver3.328.2364.391.2443.242.9642.115.2482.367.7362.894.2772.494.2231.910.936
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
19.01.2022
2020
06.03.2021
2019
19.02.2020
2018
25.02.2019
2017
05.03.2018
2016
18.04.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad -15,0 %23,3 %5,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,1 %33,3 %27,2 %12,9 %-12,5 %18,2 %22,4 %19,9 %
Payout-ratio Na.23,9 %21,7 %21,4 %-148,7 %20,8 %15,7 %15,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -10.006,9 %8.305,5 %14.368,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,9 %86,0 %82,6 %94,8 %90,7 %86,8 %85,4 %89,1 %
Likviditetsgrad 224,5 %215,4 %132,7 %330,2 %363,4 %341,2 %305,9 %263,0 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Incito IT Management Consulting ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision, for stadig at være opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er IT-konsulentvirksomhed samt handel med andre værdipapirer mv.