Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-10.563

Primær drift

-10.563

Årets resultat

-13.562

Aktiver

6.059'

Kortfristede aktiver

124'

Egenkapital

6.045'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
09.10.2020
2018
12.09.2019
2017
13.09.2018
2016
22.09.2017
2015
03.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-10.563-13.938-13.813-14.163-13.875-14.188-14.806
Resultat af primær drift-10.563000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1700622.3939874.859
Finansieringsomkostninger-360.086-2.402-1.667-1.801-1.923-4.541-4.842
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-13.562632.478-164.627286.81630.37086.4821.438.366
Resultat-13.562500.786-164.627217.186-1.11268.7941.438.366
Forslag til udbytte-500.000-300.000-100.000-900.000-52.900-700.000-2.000.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
09.10.2020
2018
12.09.2019
2017
13.09.2018
2016
22.09.2017
2015
03.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 77.21916.12116.121052.474379.6073.385.529
Likvider46.363394.09151.106231.187232.576609.522565.372
Kortfristede aktiver123.583000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver5.934.9996.069.7755.904.1316.833.3036.586.5986.608.6310
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver5.934.999000000
Aktiver6.058.5826.479.9875.971.3577.064.4906.871.6487.597.7609.503.966
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
09.10.2020
2018
12.09.2019
2017
13.09.2018
2016
22.09.2017
2015
03.10.2016
Forslag til udbytte500.000300.000100.000900.00052.900700.0002.000.000
Egenkapital6.044.5826.358.1435.957.3577.021.9846.857.6487.558.7609.489.966
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.00014.00014.00014.00014.00014.00014.000
Kortfristede forpligtelser14.000000000
Gældsforpligtelser14.0000000014.000
Forpligtelser14.0000000014.000
Passiver6.058.5826.479.9875.971.3577.064.4906.871.6487.597.7609.503.966
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
09.10.2020
2018
12.09.2019
2017
13.09.2018
2016
22.09.2017
2015
03.10.2016
Afkastningsgrad -0,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,2 %7,9 %-2,8 %3,1 %0,0 %0,9 %15,2 %
Payout-ratio -3.686,8 %59,9 %-60,7 %414,4 %-4.757,2 %1.017,5 %139,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -2,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %98,1 %99,8 %99,4 %99,8 %99,5 %99,9 %
Likviditetsgrad 882,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-20
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2021 - 30. april 2022 for Flemming Nauntofte, Viborg ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, 20. september 2022 Direktionen: Flemming Nauntofte