Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-15.193

Primær drift

-24.440

Årets resultat

5.445'

Aktiver

8.189'

Kortfristede aktiver

6.185'

Egenkapital

4.405'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

163 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
20.01.2022
2020
03.06.2021
2019
17.05.2020
2018
21.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
07.06.2016
Nettoomsætning48.00048.00048.00048.00048.000
Bruttoresultat-15.193-26.496-6.274-18.032-20.309-20.798-22.226-15.545
Resultat af primær drift-24.440-35.7430-24.212-40.388-51.258-50.016-40.665
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 5.528.246653.262000000
Finansielle indtægter150112.37612.37614.43980.994
Finansieringsomkostninger-39.806-16.259-55.149-19.774-368.139-60.826-161.196-661.999
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat5.464.001601.265-1.309.96438.169-417.338-193.622-8.9512.576.507
Resultat5.445.149612.947-1.281.444144.975-414.879-190.20826.9462.714.390
Forslag til udbytte000-110.600-108.000-105.800-103.400-100.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
20.01.2022
2020
03.06.2021
2019
17.05.2020
2018
21.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
07.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.166.77037.60834.836125.32122.13828.37364.798181.063
Likvider18.1164.6449.38222.9446.36832.35417.213341.505
Kortfristede aktiver6.184.88642.25244.218177.41057.651197.008246.494765.846
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.795.8371.413.593756.0782.183.0522.100.8982.347.0854.248.4994.098.177
Materielle aktiver208.090117.337126.584110.670116.850132.729163.189164.279
Langfristede aktiver2.003.9271.530.930882.6622.293.7222.217.7482.479.8144.411.6884.262.456
Aktiver8.188.8131.573.182926.8802.471.1322.275.3992.676.8224.658.1825.028.302
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
20.01.2022
2020
03.06.2021
2019
17.05.2020
2018
21.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
07.06.2016
Forslag til udbytte000110.600108.000105.800103.400100.000
Egenkapital4.405.432960.284597.3361.989.3801.952.4052.473.0842.766.6922.839.746
Hensatte forpligtelser0000007532.484
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0010.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser3.783.381612.898329.544481.752322.994203.7381.890.73786.072
Gældsforpligtelser3.783.381612.898329.544481.752322.994203.7381.890.7372.186.072
Forpligtelser3.783.381612.898329.544481.752322.994203.7381.890.7372.186.072
Passiver8.188.8131.573.182926.8802.471.1322.275.3992.676.8224.658.1825.028.302
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
20.01.2022
2020
03.06.2021
2019
17.05.2020
2018
21.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
07.06.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-2,3 %Na.-1,0 %-1,8 %-1,9 %-1,1 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.-37,6 %-42,3 %-43,3 %-46,3 %-32,4 %
Resultatgrad Na.Na.Na.302,0 %-864,3 %-396,3 %56,1 %5.655,0 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 123,6 %63,8 %-214,5 %7,3 %-21,2 %-7,7 %1,0 %95,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.76,3 %-26,0 %-55,6 %383,7 %3,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -61,4 %-219,8 %Na.-122,4 %-11,0 %-84,3 %-31,0 %-6,1 %
Soliditestgrad 53,8 %61,0 %64,4 %80,5 %85,8 %92,4 %59,4 %56,5 %
Likviditetsgrad 163,5 %6,9 %13,4 %36,8 %17,8 %96,7 %13,0 %889,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LCK HOLDING ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-25
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for LCK HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gilleleje, den 25-01-2023 Direktion Lars Knudsen Direktør
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for LCK HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje aktier og foretage andre investeringer.