Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-9.401

Primær drift
Na.
Årets resultat

-530'

Aktiver

1.843'

Kortfristede aktiver

1.843'

Egenkapital

1.679'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
16.12.2020
2018
09.12.2019
2017
02.01.2019
2016
17.01.2018
2015
20.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.401-8.751-8.9260000
Resultat af primær drift000-5.825-5.508-6.300-4.813
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter23.296760.480614.89057.94644.84241.71654.599
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-544.0580-316-324-506.195-70.752-169
Resultat før skat-530.163751.729605.64851.797-466.861-35.33649.617
Resultat-530.142586.350472.39540.427-364.368-28.47238.664
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
16.12.2020
2018
09.12.2019
2017
02.01.2019
2016
17.01.2018
2015
20.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000115.280129.41311.0790
Likvider197.79934.52822.584103.06877.20156.275537.613
Kortfristede aktiver1.843.3472.409.3371.655.2881.155.3891.114.8751.481.3921.514.457
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver1.843.3472.409.3371.655.2881.155.3891.114.8751.481.3921.514.457
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
16.12.2020
2018
09.12.2019
2017
02.01.2019
2016
17.01.2018
2015
20.01.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.679.2922.209.4341.623.0841.150.6891.110.2621.474.6301.503.102
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.1507.5007.5004.7004.5004.5000
Kortfristede forpligtelser164.055199.90332.2044.7004.6136.76211.355
Gældsforpligtelser164.055199.90332.2044.7004.6136.76211.355
Forpligtelser164.055199.90332.2044.7004.6136.76211.355
Passiver1.843.3472.409.3371.655.2881.155.3891.114.8751.481.3921.514.457
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
20.12.2021
2019
16.12.2020
2018
09.12.2019
2017
02.01.2019
2016
17.01.2018
2015
20.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-0,5 %-0,5 %-0,4 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -31,6 %26,5 %29,1 %3,5 %-32,8 %-1,9 %2,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,1 %91,7 %98,1 %99,6 %99,6 %99,5 %99,3 %
Likviditetsgrad 1.123,6 %1.205,3 %5.140,0 %24.582,7 %24.168,1 %21.907,6 %13.337,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:3 EventualaktiverSelskabets samlede skatteaktiv udgør 118 t. kr. , som ud fra en usikkerhed om mulig udnyttelse er målt til 0 t. kr. i årsrapporten. Målingen af det udskudte skatteaktiv afhænger af fremtidig resultatudvikling. Når værdien af det udskudte skatteaktiv er afhængig af fremtidig udvikling, er der en vis usikkerhed ved måling af dette aktiv, idet uforudsete forhold kan påvirke positivt som negativt på forventningerne til fremtidig drift.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-16
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 2021 - 30. 09. 2022 for Jot Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at eje aktier og anparter samt drive investeringsvirksomhed.