Copied
 
 
2023, DKK
13.06.2024
Bruttoresultat

-27.864

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.036'

Aktiver

17.137'

Kortfristede aktiver

8.673'

Egenkapital

16.926'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
13.06.2024
Årsrapport
2023
13.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-27.864-30.790-32.526-24.188
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter2.201.3031.304.3152.466.1512.133.273
Finansieringsomkostninger-614.740-1.999.084-562.854-584.506
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat1.376.507726.1702.654.6902.429.162
Resultat1.035.746921.2552.252.3762.081.599
Forslag til udbytte-61.000-58.900-57.200-56.500
Aktiver
13.06.2024
Årsrapport
2023
13.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 54.711819.778940.242567.436
Likvider52.4483.668288.8994.001
Kortfristede aktiver8.673.0119.136.08610.565.3799.009.037
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver8.464.3828.333.9786.668.7695.635.002
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver8.464.3828.333.9786.668.7695.635.002
Aktiver17.137.39317.470.06417.234.14814.644.039
Aktiver
13.06.2024
Passiver
13.06.2024
Årsrapport
2023
13.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Forslag til udbytte61.00058.90057.20056.500
Egenkapital16.926.39115.949.54515.085.49012.889.614
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser211.0021.520.5191.244.6651.272.722
Gældsforpligtelser211.0021.520.5192.148.6581.754.425
Forpligtelser211.0021.520.5192.148.6581.754.425
Passiver17.137.39317.470.06417.234.14814.644.039
Passiver
13.06.2024
Nøgletal
13.06.2024
Årsrapport
2023
13.06.2024
2022
26.05.2023
2021
21.06.2022
2020
16.06.2021
2019
06.07.2020
2018
12.06.2019
2017
18.06.2018
2016
08.06.2017
2015
26.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,1 %5,8 %14,9 %16,1 %
Payout-ratio 5,9 %6,4 %2,5 %2,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,8 %91,3 %87,5 %88,0 %
Likviditetsgrad 4.110,4 %600,9 %848,9 %707,9 %
Resultat
13.06.2024
Gæld
13.06.2024
Årsrapport
13.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 13.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Holme 4 i 1 Holding ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har påtaget sig kaution for associeret virksomheds bankengagement og realkreditlån. Selskabet har påtaget sig kaution for tilknyttet virksomheds leasingforpligtelser. Værdipapirer bogført værdi tkr. 8.566 og bankindestående tkr. 52 ligger til sikkerhed for tilknyttet virksomheds bankengagement.
Beretning
13.06.2024
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Holme 4 i 1 Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktvivitet består i investering og besiddelse af anparter i datterselskab og investering i andre værdipapirer.