Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-247

Aktiver

635'

Kortfristede aktiver

85.400

Egenkapital

635'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
23.02.2017
2015
14.02.2016
Nettoomsætning0-50.000
Resultat af primær drift000000050.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter101018200000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-636-80-15.961-15.266-14.564-14.051-13.324
Resultat før skat-285379410.444-14.495-14.327-13.063-12.27338.426
Resultat-247310410.350-11.342-11.218-10.223-9.61641.095
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
23.02.2017
2015
14.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85.20885.60985.291103.34198.22571.69089.05188.933
Likvider192384611.7915595596914.385
Kortfristede aktiver85.40085.64785.337115.13298.78472.24989.74293.318
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000
Aktiver635.400635.647635.337665.132648.784622.249639.742643.318
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
23.02.2017
2015
14.02.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital635.400635.647635.337224.987236.329247.547257.769267.385
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser000440.145412.455374.702381.973375.933
Gældsforpligtelser000440.145412.455374.702381.973375.933
Forpligtelser000440.145412.455374.702381.973375.933
Passiver635.400635.647635.337665.132648.784622.249639.742643.318
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
2021
03.04.2022
2020
03.05.2021
2019
14.02.2020
2018
19.05.2019
2017
15.02.2018
2016
23.02.2017
2015
14.02.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.7,8 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-82,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,0 %0,0 %64,6 %-5,0 %-4,7 %-4,1 %-3,7 %15,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %33,8 %36,4 %39,8 %40,3 %41,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.26,2 %24,0 %19,3 %23,5 %24,8 %
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
19.03.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-28
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for HPA HOLDING AF 15. 12. 2006 ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.