Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-9.636

Primær drift

-9.636

Årets resultat

565'

Aktiver

7.094'

Kortfristede aktiver

1.947'

Egenkapital

5.688'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

138 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.636-8.658-8.619-8.607-8.340-7.362-7.456-8.301-9.375
Resultat af primær drift-9.636-8.658-8.619-8.607-8.340-7.362-7.456-8.301-9.375
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 589.016781.9821.312.809396.859297.321-162.836-571.72400
Finansielle indtægter25.26441.62335.707016000538
Finansieringsomkostninger-45.295-24.156-22.157-36.167-59.513-2.163-5.751-7875.724
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat559.349790.7911.317.740352.085229.484-162.368-572.61454.472-150.982
Resultat565.075788.6091.316.655361.867235.060-162.334-573.05854.649-148.996
Forslag til udbytte0000-250.0000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 492.7241.136.6101.093.62017.11196.329199.723313.394318.631107.895
Likvider1.454.044619.9951.5551.206.831800.1010079.756457.557
Kortfristede aktiver1.946.7681.756.6051.095.1751.223.942896.430199.723313.394398.387565.452
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver5.147.1264.558.1093.776.1272.423.3192.976.4602.679.1392.841.9753.413.6993.358.420
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver5.147.1264.558.1093.776.1272.423.3192.976.4602.679.1392.841.9753.413.6993.358.420
Aktiver7.093.8946.314.7144.871.3023.647.2613.872.8902.878.8623.155.3693.812.0863.923.872
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte0000250.0000000
Egenkapital5.687.6415.122.5664.333.9573.017.3022.905.4362.670.3752.832.7103.675.7683.821.117
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00015.00015.00015.00015.00015.00015.00015.00015.000
Kortfristede forpligtelser1.406.2531.192.148537.345629.959967.454208.487322.659136.318102.755
Gældsforpligtelser1.406.2531.192.148537.345629.959967.454208.487322.659136.318102.755
Forpligtelser1.406.2531.192.148537.345629.959967.454208.487322.659136.318102.755
Passiver7.093.8946.314.7144.871.3023.647.2613.872.8902.878.8623.155.3693.812.0863.923.872
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
26.06.2023
2021
04.07.2022
2020
07.07.2021
2019
30.08.2020
2018
21.06.2019
2017
25.06.2018
2016
09.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %-0,3 %-0,2 %-0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,9 %15,4 %30,4 %12,0 %8,1 %-6,1 %-20,2 %1,5 %-3,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.106,4 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -21,3 %-35,8 %-38,9 %-23,8 %-14,0 %-340,4 %-129,6 %-1.054,8 %163,8 %
Soliditestgrad 80,2 %81,1 %89,0 %82,7 %75,0 %92,8 %89,8 %96,4 %97,4 %
Likviditetsgrad 138,4 %147,3 %203,8 %194,3 %92,7 %95,8 %97,1 %292,2 %550,3 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JH Holding, Jyllinge ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for JH Holding, Jyllinge ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Jyllinge, den 10-07-2024 Direktion Jens Hansen Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for JH Holding, Jyllinge ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af holdingvirksomhed. Selskabets dattervirksomhed har i regnskabsåret fortsat driften af feriecenter på Bornholm.