Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

2.173'

Primær drift

115'

Årets resultat

85.361

Aktiver

2.386'

Kortfristede aktiver

2.082'

Egenkapital

353'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

103 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
10.11.2020
2018
11.09.2019
2017
19.09.2018
2016
21.08.2017
2015
07.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.173.1222.329.4912.212.3452.203.6292.209.8472.068.6532.240.866
Resultat af primær drift114.637360.25884.22339.062-27.294-171.354185.150
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter4.0345.8374.7153.7233.4887.830200
Finansieringsomkostninger-9.243-8.093-5.496-2.811-1.20000
Andre finansielle omkostninger000000-361
Resultat før skat109.428358.00283.44239.974-25.006-163.524184.989
Resultat85.361279.17265.10631.086-20.664-128.499146.951
Forslag til udbytte0-250.0000000-150.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
10.11.2020
2018
11.09.2019
2017
19.09.2018
2016
21.08.2017
2015
07.09.2016
Kortfristede varebeholdninger45.80042.30029.90038.30025.50027.50027.500
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316.627259.961275.539235.503224.322249.05042.585
Likvider1.719.155511.4701.889.512100.22940.95716.718115.264
Kortfristede aktiver2.081.582813.7312.194.951374.032290.779293.268476.477
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver304.062202.937257.234243.627265.698320.533411.065
Langfristede aktiver304.062202.937257.234243.627265.698320.533411.065
Aktiver2.385.6441.016.6682.452.185617.659556.477613.801887.542
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
10.11.2020
2018
11.09.2019
2017
19.09.2018
2016
21.08.2017
2015
07.09.2016
Forslag til udbytte0250.0000000150.000
Egenkapital352.574517.213238.041172.935141.849162.513441.012
Hensatte forpligtelser12.2667.339000015.100
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser16.00012.0001.616.17620.67416.65318.25423.240
Kortfristede forpligtelser2.020.804492.1162.214.144444.724414.628451.288431.430
Gældsforpligtelser2.020.804492.1162.214.144444.724414.628451.288431.430
Forpligtelser2.020.804492.1162.214.144444.724414.628451.288431.430
Passiver2.385.6441.016.6682.452.185617.659556.477613.801887.542
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
09.09.2021
2019
10.11.2020
2018
11.09.2019
2017
19.09.2018
2016
21.08.2017
2015
07.09.2016
Afkastningsgrad 4,8 %35,4 %3,4 %6,3 %-4,9 %-27,9 %20,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,2 %54,0 %27,4 %18,0 %-14,6 %-79,1 %33,3 %
Payout-ratio Na.89,6 %Na.Na.Na.Na.102,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.240,3 %4.451,5 %1.532,4 %1.389,6 %-2.274,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 14,8 %50,9 %9,7 %28,0 %25,5 %26,5 %49,7 %
Likviditetsgrad 103,0 %165,4 %99,1 %84,1 %70,1 %65,0 %110,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Brodersen Hansen ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Brodersen Hansen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt finansiering og anden dermed naturlig knyttet virksomhed efter direktionens skøn.