Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-45.606

Årets resultat

-324'

Aktiver

2.561'

Kortfristede aktiver

2.334'

Egenkapital

2.422'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.09.2021
2019
08.09.2020
2018
12.09.2019
2017
08.10.2018
2016
13.09.2017
2015
31.10.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-45.606-38.642-37.638-34.955-27.742-23.498-25.865
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter114.560513.347112.132151.155117.684176.032163.969
Finansieringsomkostninger000000-124.772
Andre finansielle omkostninger-393.149-3.71511.058570-1.4170
Resultat før skat-324.194470.99063.436116.14389.942171.78713.332
Resultat-324.194367.23849.48890.60170.070133.6839.328
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-400.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.09.2021
2019
08.09.2020
2018
12.09.2019
2017
08.10.2018
2016
13.09.2017
2015
31.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.5189.6569.6561.1836.01263.41749.617
Likvider6.9737.08574.56731.09667.8486.82110.256
Kortfristede aktiver2.334.3082.934.4282.517.9872.675.4192.690.5722.723.9022.876.466
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver226.580116.580116.580000165.561
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver226.580116.580116.580000165.561
Aktiver2.560.8883.051.0082.634.5672.675.4192.690.5722.723.9023.042.027
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.09.2021
2019
08.09.2020
2018
12.09.2019
2017
08.10.2018
2016
13.09.2017
2015
31.10.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400400.000
Egenkapital2.422.2052.859.3992.602.7612.661.2732.676.4722.709.8022.976.119
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser138.683103.89931.80614.14614.10014.10065.908
Gældsforpligtelser138.683191.60931.80614.14614.10014.10065.908
Forpligtelser138.683191.60931.80614.14614.10014.10065.908
Passiver2.560.8883.051.0082.634.5672.675.4192.690.5722.723.9023.042.027
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
19.09.2021
2019
08.09.2020
2018
12.09.2019
2017
08.10.2018
2016
13.09.2017
2015
31.10.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-1,3 %-1,4 %-1,3 %-1,0 %-0,9 %-0,9 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,4 %12,8 %1,9 %3,4 %2,6 %4,9 %0,3 %
Payout-ratio -35,3 %30,8 %223,5 %119,2 %151,0 %77,3 %4.288,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.-20,7 %
Soliditestgrad 94,6 %93,7 %98,8 %99,5 %99,5 %99,5 %97,8 %
Likviditetsgrad 1.683,2 %2.824,3 %7.916,7 %18.912,9 %19.082,1 %19.318,5 %4.364,4 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for Jørgen Kjærgård Consulting ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Jørgen Kjærgård Consulting ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter har været at udøve rådgivningsvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber.