Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-14.316

Primær drift

-14.316

Årets resultat

9.577

Aktiver

729'

Kortfristede aktiver

729'

Egenkapital

714'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
22.12.2020
2018
14.12.2019
2017
23.11.2018
2016
11.10.2017
2015
17.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-14.316-18.791-57.7301.443.2072.308.4362.277.277
Resultat af primær drift-14.316-594.658-57.487483.104226.471131.537
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter26.65213.1661.6362.28900
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-59-808-1.835-17.287-53.313-25.024
Resultat før skat12.277-497.89214.420525.050223.158116.537
Resultat9.577-515.04610.357519.803217.801114.591
Forslag til udbytte0-1.000.0000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
22.12.2020
2018
14.12.2019
2017
23.11.2018
2016
11.10.2017
2015
17.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000042.15093.175
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 707.830735.1041.227.649685.380239.153147.198
Likvider21.2261.3456.876587.261148.257200.583
Kortfristede aktiver729.056736.4491.234.5251.272.641429.560440.956
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver01.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Materielle aktiver00001.564.6961.773.496
Langfristede aktiver01.000.0001.000.0001.000.0002.564.6962.773.496
Aktiver729.0561.736.4492.234.5252.272.6412.994.2563.214.452
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
22.12.2020
2018
14.12.2019
2017
23.11.2018
2016
11.10.2017
2015
17.11.2016
Forslag til udbytte01.000.0000000
Egenkapital714.0561.704.4792.219.5252.209.1681.689.3651.471.565
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0000619.490958.333
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00015.00015.00032.28567.409160.060
Kortfristede forpligtelser15.00031.97015.00063.473685.401784.554
Gældsforpligtelser15.00031.97015.00063.4731.304.8911.742.887
Forpligtelser15.00031.97015.00063.4731.304.8911.742.887
Passiver729.0561.736.4492.234.5252.272.6412.994.2563.214.452
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
22.12.2020
2018
14.12.2019
2017
23.11.2018
2016
11.10.2017
2015
17.11.2016
Afkastningsgrad -2,0 %-34,2 %-2,6 %21,3 %7,6 %4,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,3 %-30,2 %0,5 %23,5 %12,9 %7,8 %
Payout-ratio Na.-194,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,9 %98,2 %99,3 %97,2 %56,4 %45,8 %
Likviditetsgrad 4.860,4 %2.303,6 %8.230,2 %2.005,0 %62,7 %56,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GenereltÅrsregnskabet for Rederiet C. Rousing ApS for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser over for tilknyttede virksomhederSelskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for Vækstfonden for lån kr. 3,6 mio. samt Danske Bank for lån kr. 2,1 mio. ydet til Rederiaktieselskabet af 2007. Den aktuelle gældsforpligtigelse udgør pr. 30.06.2021 i alt kr.1,9 mio.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Rederiet C. Rousing ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet, rederivirksomhed, har efter frasalg af skib i 2018 primært omfattet finansielle aktiviteter.