Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

0

Aktiver

117'

Kortfristede aktiver

117'

Egenkapital

117'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
13.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
24.05.2018
2016
20.03.2017
2015
22.02.2016
Nettoomsætning01.331.1443.459.8493.607.424
Resultat af primær drift000-5.000-5.000-109.816185.483157.938
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000173523
Finansieringsomkostninger00000-127-5.086-5.599
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat000-5.000-5.000-109.943180.570152.862
Resultat000-3.900-3.900-86.111141.672113.667
Forslag til udbytte00000508.97000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
13.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
24.05.2018
2016
20.03.2017
2015
22.02.2016
Kortfristede varebeholdninger000125.0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0117.200117.2002.200126.100125.000371.226562.768
Likvider117.20000000638.125402.198
Kortfristede aktiver117.200117.200117.200127.200126.100125.0001.009.351964.966
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000027.000114.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000027.000114.000
Aktiver117.200117.200117.200127.200126.100125.0001.036.3511.078.966
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
13.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
24.05.2018
2016
20.03.2017
2015
22.02.2016
Forslag til udbytte00000-508.97000
Egenkapital117.200117.200117.200117.200121.100125.000730.081588.409
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00010.0005.0000295.607407.128
Kortfristede forpligtelser00010.0005.0000306.270490.557
Gældsforpligtelser00010.0005.0000306.270490.557
Forpligtelser00010.0005.0000306.270490.557
Passiver117.200117.200117.200127.200126.100125.0001.036.3511.078.966
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.04.2022
2020
13.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
24.05.2018
2016
20.03.2017
2015
22.02.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-3,9 %-4,0 %-87,9 %17,9 %14,6 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.-6,5 %4,1 %3,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.-3,3 %-3,2 %-68,9 %19,4 %19,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.591,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-86.469,3 %3.646,9 %2.820,8 %
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %92,1 %96,0 %100,0 %70,4 %54,5 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.1.272,0 %2.522,0 %Na.329,6 %196,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for Friheden Blomster ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.