Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

5.235'

Primær drift
Na.
Årets resultat

4.050'

Aktiver

26.507'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

17.520'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
04.12.2019
2017
24.11.2018
2016
28.11.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat5.235.1775.659.7014.514.7074.330.2642.598.9730
Resultat af primær drift05.616.1424.481.9434.297.5580969.707
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger0-15-3-36300
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat5.192.5635.616.1274.481.9404.297.1952.491.104969.707
Resultat4.050.1994.380.4143.495.8573.351.7891.929.820756.312
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
04.12.2019
2017
24.11.2018
2016
28.11.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 26.507.29022.556.82414.905.19410.645.3525.653.6332.451.044
Likvider000000
Kortfristede aktiver000002.451.044
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver26.507.29022.556.82414.905.19410.645.3525.653.6332.451.044
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
04.12.2019
2017
24.11.2018
2016
28.11.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital17.519.61313.469.4149.089.0005.593.1422.241.353311.531
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser171.541133.534427.062301.620138.211167.749
Kortfristede forpligtelser6.870.8657.034.8644.830.1115.052.2103.412.2802.139.513
Gældsforpligtelser8.987.6779.087.4105.816.1945.052.2103.412.2802.139.513
Forpligtelser8.987.6779.087.4105.816.1945.052.2103.412.2802.139.513
Passiver26.507.29022.556.82414.905.19410.645.3525.653.6332.451.044
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
04.12.2019
2017
24.11.2018
2016
28.11.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad Na.24,9 %30,1 %40,4 %Na.39,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,1 %32,5 %38,5 %59,9 %86,1 %242,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.37.440.946,7 %149.398.100,0 %1.183.900,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 66,1 %59,7 %61,0 %52,5 %39,6 %12,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.114,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ardo Distributionscenter A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. The Annual Report of Ardo Distributionscenter A/S for 2019/20 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for enterprises in reporting class B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. The Annual Report is prepared consistently with the accounting principles used last year.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-09-24
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Væsentlige begivenheder Essential events Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i årets løb. No essential events have occurred during the year.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ardo Distributionscenter A/S. Today the Board of Directors and Executive Board have discussed and approved the Annual Report of Ardo Distributionscenter A/S for the financial year 1 July 2020 - 30 June 2021.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Principal activities Ardo Distributionscenter A/S driver lager-aktivitet. Ardo Distributionscenter A/S operates storage activity.