Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-44.155

Primær drift
Na.
Årets resultat

-9.920

Aktiver

1.188'

Kortfristede aktiver

1.176'

Egenkapital

1.167'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-44.155-24.360-18.81613.178.940-6.295-7.000
Resultat af primær drift0-24.360-29.3340-6.295-7.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter33.15418.3088.424115.176345
Finansieringsomkostninger-1.483-1.566-78-50-584
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-12.484-7.618-20.98813.294.11114.193.7081.852.461
Resultat-9.920-5.943-16.38213.273.40914.195.0941.852.461
Forslag til udbytte000-13.220.5620-1.800.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Kortfristede varebeholdninger226.19227.88543.259000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 908.804835.290782.49313.249.9585.3861.999
Likvider40.852331.423369.6531.200.0981.045.5541.898.938
Kortfristede aktiver1.175.8481.194.5981.195.40514.450.0561.050.9401.900.937
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver12.0000001.104.150200.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver12.0000001.104.150200.000
Aktiver1.187.8481.194.5981.195.40514.450.0562.155.0902.100.937
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Forslag til udbytte00013.220.56201.800.000
Egenkapital1.166.5421.176.4621.182.40514.419.3491.145.9402.095.937
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00005.0005.000
Kortfristede forpligtelser21.30618.13613.00030.7071.009.1505.000
Gældsforpligtelser21.30618.13613.00030.7071.009.1505.000
Forpligtelser21.30618.13613.00030.7071.009.1505.000
Passiver1.187.8481.194.5981.195.40514.450.0562.155.0902.100.937
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
27.03.2020
2017
10.04.2019
2016
17.04.2018
2015
21.12.2016
Afkastningsgrad Na.-2,0 %-2,5 %Na.-0,3 %-0,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,9 %-0,5 %-1,4 %92,1 %1.238,7 %88,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.99,6 %Na.97,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-1.555,6 %-37.607,7 %Na.Na.-1.198,6 %
Soliditestgrad 98,2 %98,5 %98,9 %99,8 %53,2 %99,8 %
Likviditetsgrad 5.518,9 %6.586,9 %9.195,4 %47.057,9 %104,1 %38.018,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for OK Handel Thyborøn ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for OK Handel Thyborøn ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn.