Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-241'

Primær drift

-915'

Årets resultat

-6.090'

Aktiver

48.396'

Kortfristede aktiver

37.048'

Egenkapital

47.456'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.02.2022
2020
22.04.2021
2019
08.04.2020
2018
23.05.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
10.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-241.000-191.000-214.000671.000560.000384.0001.625.0000
Resultat af primær drift-915.000-865.000-1.114.000145.000-584.000-1.140.000-403.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.984.0006.581.0008.768.0006.386.000492.0003.126.0004.944.0005.580.000
Finansieringsomkostninger-9.923.000-39.000-30.000-103.000-10.000-39.000-40.000-70.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-7.854.0005.677.0007.624.0006.428.000-102.0007.542.0004.001.0005.305.000
Resultat-6.090.0004.482.0007.301.0005.396.000137.0007.366.0003.671.0005.067.000
Forslag til udbytte-118.000-115.000-113.000-1.000.000-1.500.000-106.0000-1.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.02.2022
2020
22.04.2021
2019
08.04.2020
2018
23.05.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
10.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.448.000245.00015.000340.0001.070.000261.0005.048.0002.077.000
Likvider218.000253.000307.0001.117.0002.002.0001.693.0001.063.0001.858.000
Kortfristede aktiver37.048.00043.383.00040.992.00039.052.00035.810.00036.205.00028.622.0003.935.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver11.090.00011.090.0009.090.0009.554.0005.371.0005.371.00011.383.00032.443.000
Materielle aktiver258.000322.000386.00077.000177.000551.000576.000199.000
Langfristede aktiver11.348.00011.412.0009.476.0009.631.0005.548.0005.922.00011.959.00032.642.000
Aktiver48.396.00054.795.00050.468.00048.683.00041.358.00042.127.00040.581.00036.577.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.02.2022
2020
22.04.2021
2019
08.04.2020
2018
23.05.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
10.06.2016
Forslag til udbytte118.000115.000113.0001.000.0001.500.000106.00001.000.000
Egenkapital47.456.00053.660.00049.291.00043.990.00040.094.00041.563.00037.256.00034.585.000
Hensatte forpligtelser0000015.00020.0000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld76.00076.00076.00022.0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser864.0001.059.0001.101.0004.671.0001.264.000549.0003.305.0001.992.000
Gældsforpligtelser940.0001.135.0001.177.0004.693.0001.264.000549.0003.305.0001.992.000
Forpligtelser940.0001.135.0001.177.0004.693.0001.264.000549.0003.305.0001.992.000
Passiver48.396.00054.795.00050.468.00048.683.00041.358.00042.127.00040.581.00036.577.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
09.02.2022
2020
22.04.2021
2019
08.04.2020
2018
23.05.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
10.06.2016
Afkastningsgrad -1,9 %-1,6 %-2,2 %0,3 %-1,4 %-2,7 %-1,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -12,8 %8,4 %14,8 %12,3 %0,3 %17,7 %9,9 %14,7 %
Payout-ratio -1,9 %2,6 %1,5 %18,5 %1.094,9 %1,4 %Na.19,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -9,2 %-2.217,9 %-3.713,3 %140,8 %-5.840,0 %-2.923,1 %-1.007,5 %Na.
Soliditestgrad 98,1 %97,9 %97,7 %90,4 %96,9 %98,7 %91,8 %94,6 %
Likviditetsgrad 4.288,0 %4.096,6 %3.723,2 %836,1 %2.833,1 %6.594,7 %866,0 %197,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Julius F. L. ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Julius F. L. ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning, herunder besiddelse af aktier og anparter i andre selskaber.