Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-25.850

Primær drift

-228'

Årets resultat

-153'

Aktiver

14.701'

Kortfristede aktiver

2.340'

Egenkapital

14.060'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
13.11.2020
2018
04.11.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
06.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-25.850-10.850-9.600-55.412-9.600-67.150-152.680
Resultat af primær drift-227.54500-55.412-9.600-67.150-152.680
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter04.0804.0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-19.327-6.860-7.892-8.369-1.270-34.151-1.930
Resultat før skat-186.945941.6473.856.1501.799.9181.092.0661.568.1221.172.396
Resultat-153.103987.7073.773.6411.792.7321.071.4291.590.1201.201.396
Forslag til udbytte-57.200-56.500-55.300-54.000-52.800-51.700-50.600
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
13.11.2020
2018
04.11.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
06.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 459.3131.993.9572.388.3221.503.7681.316.457982.2131.870.534
Likvider1.650.9931.939.999542.701673.870525.170139.647176.128
Kortfristede aktiver2.340.4264.164.0763.051.1432.177.6381.841.6271.121.8602.046.662
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver12.360.69212.300.76513.153.0599.530.1428.117.1687.464.9579.481.450
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver12.360.69212.300.76513.153.0599.530.1428.117.1687.464.9579.481.450
Aktiver14.701.11816.464.84116.204.20211.707.7809.958.7958.586.81711.528.112
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
13.11.2020
2018
04.11.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
06.12.2016
Forslag til udbytte57.20056.50055.30054.00052.80051.70050.600
Egenkapital14.060.49514.270.09813.837.69110.118.0508.378.1187.358.3895.818.869
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser457.4581.801.679955.581762.522996.824496.4125.221.581
Gældsforpligtelser640.6232.194.7432.366.5111.589.7301.580.6771.228.4285.709.243
Forpligtelser640.6232.194.7432.366.5111.589.7301.580.6771.228.4285.709.243
Passiver14.701.11816.464.84116.204.20211.707.7809.958.7958.586.81711.528.112
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
14.10.2021
2019
13.11.2020
2018
04.11.2019
2017
19.11.2018
2016
05.12.2017
2015
06.12.2016
Afkastningsgrad -1,5 %Na.Na.-0,5 %-0,1 %-0,8 %-1,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,1 %6,9 %27,3 %17,7 %12,8 %21,6 %20,6 %
Payout-ratio -37,4 %5,7 %1,5 %3,0 %4,9 %3,3 %4,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 95,6 %86,7 %85,4 %86,4 %84,1 %85,7 %50,5 %
Likviditetsgrad 511,6 %231,1 %319,3 %285,6 %184,7 %226,0 %39,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 778 t.kr. i kapitalandele i tilknyttede virksomheder.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 2021 - 30. 06. 2022 for JDK Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i at fungere som holdingselskab for datterselskabet H. Dam Kærgård A/S. Årsrapporten for 2021/22 udviser et underskud på (153) t. kr. Ledelsen vurderer ikke resultatet som tilfredsstillende.