Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

14.454

Aktiver

307'

Kortfristede aktiver

307'

Egenkapital

303'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.02.2022
2020
11.02.2021
2019
19.05.2020
2018
28.05.2019
2017
11.04.2018
2016
10.03.2017
2015
18.05.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift00000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter017.842000000
Finansieringsomkostninger-168-163-166-94-99-103-112-142
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat18.56817.67916.82416.08515.30514.56313.85213.167
Resultat14.45413.76313.10612.54311.91711.35110.79510.041
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.02.2022
2020
11.02.2021
2019
19.05.2020
2018
28.05.2019
2017
11.04.2018
2016
10.03.2017
2015
18.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver306.995292.343278.382265.100252.403240.310228.805218.078
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver306.995292.343278.382265.100252.403240.310228.805218.078
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.02.2022
2020
11.02.2021
2019
19.05.2020
2018
28.05.2019
2017
11.04.2018
2016
10.03.2017
2015
18.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital302.881288.427274.664261.558249.015237.098225.747214.952
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser03.9163.7183.5423.3883.2123.0583.126
Gældsforpligtelser4.1143.9163.7183.5423.3883.2123.0583.126
Forpligtelser4.1143.9163.7183.5423.3883.2123.0583.126
Passiver306.995292.343278.382265.100252.403240.310228.805218.078
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.02.2022
2020
11.02.2021
2019
19.05.2020
2018
28.05.2019
2017
11.04.2018
2016
10.03.2017
2015
18.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 4,8 %4,8 %4,8 %4,8 %4,8 %4,8 %4,8 %4,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,7 %98,7 %98,7 %98,7 %98,7 %98,7 %98,7 %98,6 %
Likviditetsgrad Na.7.465,3 %7.487,4 %7.484,5 %7.449,9 %7.481,6 %7.482,2 %6.976,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNINGDirektionen og bestyrelsen har aflagt årsrapport for ApS Habro Komplementar-22 for året 2022. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Det er direktionens og bestyrelsens opfattelse, at selskabet stadigvæk opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision. Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at revisionen for år 2023 fravælges.