Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

720'

Primær drift

230'

Årets resultat

168'

Aktiver

1.482'

Kortfristede aktiver

1.482'

Egenkapital

-164'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

-11 %

Likviditetsgrad

229 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
22.11.2018
2016
28.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat719.833515.055556.702433.294452.407462.324
Resultat af primær drift230.36372.00081.419-44.501-14.372-29.607
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-14.207-13.395-14.004-13.33013.48612.883
Resultat før skat216.15658.60567.415000
Resultat168.46745.65952.365-45.345-22.112-34.919
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
22.11.2018
2016
28.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger600.619516.551523.099414.479488.640389.232
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 156.328219.662214.280248.846232.919220.053
Likvider725.526528.812398.267407.602363.717529.872
Kortfristede aktiver1.482.4731.265.0251.135.6461.070.9271.085.2761.139.157
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver000000
Aktiver1.482.4731.265.0251.135.6461.070.9271.085.2761.139.157
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
22.11.2018
2016
28.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-163.635-332.102-377.761-430.126-384.781-362.669
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld1.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser125.82690.07675.69147.50562.05959.854
Kortfristede forpligtelser646.108597.127513.407501.053470.057501.826
Gældsforpligtelser1.646.1081.597.1271.513.4071.501.0531.470.0571.501.826
Forpligtelser1.646.1081.597.1271.513.4071.501.0531.470.0571.501.826
Passiver1.482.4731.265.0251.135.6461.070.9271.085.2761.139.157
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
22.11.2018
2016
28.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad 15,5 %5,7 %7,2 %-4,2 %-1,3 %-2,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -103,0 %-13,7 %-13,9 %10,5 %5,7 %9,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -11,0 %-26,3 %-33,3 %-40,2 %-35,5 %-31,8 %
Likviditetsgrad 229,4 %211,9 %221,2 %213,7 %230,9 %227,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for Capo Sko ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Capo Sko ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets aktivitet er at drive handel med sko, tøj og tilbehør.