Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-11.475

Primær drift

-11.475

Årets resultat

620'

Aktiver

2.590'

Kortfristede aktiver

1.029'

Egenkapital

1.763'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
11.03.2021
2018
11.03.2020
2017
14.03.2019
2016
14.03.2018
2015
03.04.2017
Nettoomsætning-2.090-788.852
Bruttoresultat-11.475-8.500-6.625-6.376-6.50200
Resultat af primær drift-11.475-8.500-6.625-6.376-6.502-9.091-795.229
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000011351
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-15.138-12.994-22.594-22.485-22.419-20.788-20.086
Resultat før skat619.914589.108820.449163.949248.064-27.778-814.964
Resultat619.629626.603820.449163.949248.064-27.778-814.964
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
11.03.2021
2018
11.03.2020
2017
14.03.2019
2016
14.03.2018
2015
03.04.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.027.316554.52000002.000
Likvider2.09812.26518.18244.81750.69357.99562.985
Kortfristede aktiver1.029.414566.78518.18244.81750.69357.99564.985
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.560.8701.442.0341.319.463469.795276.98500
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.560.8701.442.0341.319.463469.795276.98500
Aktiver2.590.2842.008.8191.337.645514.612327.67857.99564.985
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
11.03.2021
2018
11.03.2020
2017
14.03.2019
2016
14.03.2018
2015
03.04.2017
Forslag til udbytte117.800114.400113.0000000
Egenkapital1.763.2941.258.065744.462-75.987-239.936-488.000-460.222
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.3507.0006.0006.0005.5005.5005.500
Kortfristede forpligtelser826.990750.754593.183590.599567.614545.995525.207
Gældsforpligtelser826.990750.754593.183590.599567.614545.995525.207
Forpligtelser826.990750.754593.183590.599567.614545.995525.207
Passiver2.590.2842.008.8191.337.645514.612327.67857.99564.985
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
11.03.2021
2018
11.03.2020
2017
14.03.2019
2016
14.03.2018
2015
03.04.2017
Afkastningsgrad -0,4 %-0,4 %-0,5 %-1,2 %-2,0 %-15,7 %-1.223,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.1.329,1 %103,3 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,1 %49,8 %110,2 %-215,8 %-103,4 %5,7 %177,1 %
Payout-ratio 19,0 %18,3 %13,8 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 68,1 %62,6 %55,7 %-14,8 %-73,2 %-841,5 %-708,2 %
Likviditetsgrad 124,5 %75,5 %3,1 %7,6 %8,9 %10,6 %12,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Svendsen Finans ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er afgivet selvskyldnerkaution og tilbagetrædelseserklæring overfor pengeinstituttet i datterselskabet Svendsens El A/S.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Svendsen Finans ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive formueforvaltning samt fungere som holdingselskab for Svendsens El A/S og anpartshaver i Svendsens Udlejning ApS.