Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

341'

Aktiver

1.436'

Kortfristede aktiver

1.097'

Egenkapital

1.435'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.02.2021
2018
04.12.2019
2017
15.01.2019
2016
13.11.2017
2015
27.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat0-3008.3020-7.876-9.235
Resultat af primær drift0-3008.3020-7.876-9.235
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 342.400-342.761-3.32121.153100.305345.451
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-1.106011.8053.0591.8243.764
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat341.294-343.06116.78624.21294.253339.980
Resultat341.294-343.06116.78624.21294.253339.980
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.02.2021
2018
04.12.2019
2017
15.01.2019
2016
13.11.2017
2015
27.02.2017
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.096.943702.251850.551946.7441.047.4851.054.037
Likvider000000
Kortfristede aktiver1.096.943702.251850.551946.7441.047.4851.054.037
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver339.308391.600694.361697.682676.529876.224
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver339.308391.600694.361697.682676.529876.224
Aktiver1.436.2511.093.8511.544.9121.644.4261.724.0141.930.261
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.02.2021
2018
04.12.2019
2017
15.01.2019
2016
13.11.2017
2015
27.02.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital1.435.1451.093.8511.544.9121.636.1261.716.5141.922.261
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.106008.3007.5008.000
Kortfristede forpligtelser1.106008.3007.5008.000
Gældsforpligtelser1.106008.3007.5008.000
Forpligtelser1.106008.3007.5008.000
Passiver1.436.2511.093.8511.544.9121.644.4261.724.0141.930.261
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
05.02.2021
2018
04.12.2019
2017
15.01.2019
2016
13.11.2017
2015
27.02.2017
Afkastningsgrad Na.0,0 %0,5 %Na.-0,5 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 23,8 %-31,4 %1,1 %1,5 %5,5 %17,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-70,3 %Na.431,8 %245,4 %
Soliditestgrad 99,9 %100,0 %100,0 %99,5 %99,6 %99,6 %
Likviditetsgrad 99.181,1 %Na.Na.11.406,6 %13.966,5 %13.175,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-10-14
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2020 - 30-09-2021 for Laybourn Holding ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2020 - 30-09-2021. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gørlev, den 14-10-2021 Direktion Alex Laybourn Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2020 - 30-09-2021 for Laybourn Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i besiddelse af aktier i Laybourn Invest A/S.