Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-2.292

Primær drift

-2.292

Årets resultat

892'

Aktiver

3.879'

Kortfristede aktiver

949'

Egenkapital

2.875'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

146 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
22.02.2021
2019
30.01.2020
2018
26.02.2019
2017
23.01.2018
2016
05.04.2017
2015
16.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.292-232-92359.075-923-690-7500
Resultat af primær drift-2.292-232-92359.075-923-690-7500
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.000.0000800.000500.000750.000350.00000
Finansielle indtægter36.15702.9032730000
Finansieringsomkostninger-169.967-11.727-8.822-2.110-738-5.944-3.122-1.387
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat863.898-11.959793.158557.237748.339343.366-3.872-1.387
Resultat892.420-9.409796.582555.614750.991344.846-2.984-1.387
Forslag til udbytte0-114.400-113.000-110.600-108.000-105.80000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
22.02.2021
2019
30.01.2020
2018
26.02.2019
2017
23.01.2018
2016
05.04.2017
2015
16.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 257.887284.548304.715262.735161.920242.001119.9520
Likvider690.6431.039.435862.502574.236410.063145.0161.70672.456
Kortfristede aktiver948.5301.323.9831.167.217836.971571.983387.017121.65872.456
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.930.1642.062.5002.062.5002.062.5002.062.5002.062.5002.062.50062.500
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.930.1642.062.5002.062.5002.062.5002.062.5002.062.5002.062.50062.500
Aktiver3.878.6943.386.4833.229.7172.899.4712.634.4832.449.5172.184.158134.956
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
22.02.2021
2019
30.01.2020
2018
26.02.2019
2017
23.01.2018
2016
05.04.2017
2015
16.03.2016
Forslag til udbytte0114.400113.000110.600108.000105.80000
Egenkapital2.875.1642.097.1442.219.5531.533.5711.085.957440.76695.92098.904
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld352.000558.000764.000970.0001.176.0001.382.0001.588.0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser651.530731.340246.164395.900372.527626.751500.23836.052
Gældsforpligtelser1.003.5301.289.3401.010.1641.365.9001.548.5272.008.7512.088.23836.052
Forpligtelser1.003.5301.289.3401.010.1641.365.9001.548.5272.008.7512.088.23836.052
Passiver3.878.6943.386.4833.229.7172.899.4712.634.4832.449.5172.184.158134.956
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
24.01.2022
2020
22.02.2021
2019
30.01.2020
2018
26.02.2019
2017
23.01.2018
2016
05.04.2017
2015
16.03.2016
Afkastningsgrad -0,1 %0,0 %0,0 %2,0 %0,0 %0,0 %0,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 31,0 %-0,4 %35,9 %36,2 %69,2 %78,2 %-3,1 %-1,4 %
Payout-ratio Na.-1.215,9 %14,2 %19,9 %14,4 %30,7 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1,3 %-2,0 %-10,5 %2.799,8 %-125,1 %-11,6 %-24,0 %Na.
Soliditestgrad 74,1 %61,9 %68,7 %52,9 %41,2 %18,0 %4,4 %73,3 %
Likviditetsgrad 145,6 %181,0 %474,2 %211,4 %153,5 %61,7 %24,3 %201,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JD Holding, Roskilde ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for JD Holding, Roskilde ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 18-01-2023 Direktion Jeanette Juul Dalsgård Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for JD Holding, Roskilde ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje anparter i datterselskaber.