Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.375

Primær drift

-5.375

Årets resultat

205'

Aktiver

98

Kortfristede aktiver

89

Egenkapital

-1.422'

Afkastningsgrad

-5485 %

Soliditetsgrad

-1450840 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.375-5.250-5.000-5.000-5.323-5.000-5.190-5.000
Resultat af primær drift-5.375-5.250000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000031
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-63.242-66.211-67.406-68.052-75.077-81.70458.6000
Resultat før skat205.01459.478-9.80690.658273.455126.47600
Resultat205.01459.478-9.80690.658273.455126.476-2.174.084-3.876
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider899671561.8201.8202.14332.14310.008
Kortfristede aktiver899671561.8201.8202.14332.14310.008
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver90000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver90000006.651
Aktiver989671561.8201.8202.14332.14316.659
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-1.421.823-1.626.837-1.686.315-1.676.509-1.767.167-2.040.622-2.167.09812.659
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.76564.0004.000
Gældsforpligtelser1.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.7652.199.2414.000
Forpligtelser1.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.7652.199.2414.000
Passiver989671561.8201.8202.14332.14316.659
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Afkastningsgrad -5.484,7 %-542,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -14,4 %-3,7 %0,6 %-5,4 %-15,5 %-6,2 %100,3 %-30,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.450.839,8 %-168.235,5 %-1.080.971,2 %-92.115,9 %-97.097,1 %-95.222,7 %-6.742,1 %76,0 %
Likviditetsgrad 0,0 %0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 %50,2 %250,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GenereltÅrsregnskabet for H. Escherich Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen kendte.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for H. Escherich Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:FormålSelskabets formål er investering i værdipapirer, herunder investering i datterselskaber samt fast ejendom. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af holdingvirksomhed.