Copied
 
 
2023, DKK
10.06.2024
Bruttoresultat

-5.379

Primær drift

-5.379

Årets resultat

516'

Aktiver

82.344

Kortfristede aktiver

12.913

Egenkapital

-906'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

-1100 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
10.06.2024
Årsrapport
2023
10.06.2024
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.379-5.375-5.250-5.000-5.000-5.323-5.000-5.190-5.000
Resultat af primær drift-5.379-5.375-5.250000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter0000000031
Finansieringsomkostninger000000000
Andre finansielle omkostninger-87.006-63.242-66.211-67.406-68.052-75.077-81.70458.6000
Resultat før skat503.925205.01459.478-9.80690.658273.455126.47600
Resultat515.871205.01459.478-9.80690.658273.455126.476-2.174.084-3.876
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
10.06.2024
Årsrapport
2023
10.06.2024
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.94600000000
Likvider967899671561.8201.8202.14332.14310.008
Kortfristede aktiver12.913899671561.8201.8202.14332.14310.008
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver69.43190000000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver69.43190000006.651
Aktiver82.344989671561.8201.8202.14332.14316.659
Aktiver
10.06.2024
Passiver
10.06.2024
Årsrapport
2023
10.06.2024
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital-905.952-1.421.823-1.626.837-1.686.315-1.676.509-1.767.167-2.040.622-2.167.09812.659
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser988.2961.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.76564.0004.000
Gældsforpligtelser988.2961.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.7652.199.2414.000
Forpligtelser988.2961.421.9211.619.6431.686.4711.678.3291.768.9872.042.7652.199.2414.000
Passiver82.344989671561.8201.8202.14332.14316.659
Passiver
10.06.2024
Nøgletal
10.06.2024
Årsrapport
2023
10.06.2024
2022
26.05.2023
2021
03.05.2022
2020
27.05.2021
2019
15.06.2020
2018
28.05.2019
2017
18.04.2018
2016
31.05.2017
2015
13.05.2016
Afkastningsgrad -6,5 %-5.484,7 %-542,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -56,9 %-14,4 %-3,7 %0,6 %-5,4 %-15,5 %-6,2 %100,3 %-30,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.100,2 %-1.450.839,8 %-168.235,5 %-1.080.971,2 %-92.115,9 %-97.097,1 %-95.222,7 %-6.742,1 %76,0 %
Likviditetsgrad 1,3 %0,0 %0,1 %0,0 %0,1 %0,1 %0,1 %50,2 %250,2 %
Resultat
10.06.2024
Gæld
10.06.2024
Årsrapport
10.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 10.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GenereltÅrsregnskabet for H. Escherich Holding ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen kendte.
Beretning
10.06.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-06-07
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for H. Escherich Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:FormålSelskabets formål er investering i værdipapirer, herunder investering i datterselskaber samt fast ejendom. Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af holdingvirksomhed.