Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.166'

Primær drift

145'

Årets resultat

58.134

Aktiver

1.594'

Kortfristede aktiver

1.470'

Egenkapital

674'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

160 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
17.12.2020
2018
14.11.2019
2017
20.11.2018
2016
17.01.2018
2015
23.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.166.1762.127.5177.554.6278.845.8064.728.5761.718.6081.594.835
Resultat af primær drift145.0670003.802.8361.292.3681.040.060
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0021.63059.89824.21800
Finansieringsomkostninger-67.455-152.400-8.572-6.938000
Andre finansielle omkostninger00000-6.738-9.600
Resultat før skat77.61219.2135.429.5056.692.4173.827.0541.285.6301.030.460
Resultat58.13412.7144.221.3095.222.9492.980.8901.180.9321.030.460
Forslag til udbytte00-4.000.000-7.000.000-105.80000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
17.12.2020
2018
14.11.2019
2017
20.11.2018
2016
17.01.2018
2015
23.03.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 672.3591.371.184735.758603.742924.0522.733.997560.922
Likvider797.9712.206.2996.795.1099.156.1135.962.61245.00345.003
Kortfristede aktiver1.470.3300006.886.6642.779.000605.925
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver53.678102.648102.648102.648000
Materielle aktiver70.05042.0290720.4660014.800
Langfristede aktiver123.7280000014.800
Aktiver1.594.0583.722.1607.633.51611.635.6496.886.6642.779.000620.725
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
17.12.2020
2018
14.11.2019
2017
20.11.2018
2016
17.01.2018
2015
23.03.2017
Forslag til udbytte004.000.0007.000.000105.80000
Egenkapital673.943955.8094.943.0959.721.7864.604.6371.623.747308.092
Hensatte forpligtelser3.163000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld005.0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser528.481772.817765.624283.6431.008.406311.61878.940
Kortfristede forpligtelser916.9520002.282.0271.155.253312.633
Gældsforpligtelser916.9520002.282.0271.155.253312.633
Forpligtelser916.9520002.282.0271.155.253312.633
Passiver1.594.0583.722.1607.633.51611.635.6496.886.6642.779.000620.725
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.01.2022
2019
17.12.2020
2018
14.11.2019
2017
20.11.2018
2016
17.01.2018
2015
23.03.2017
Afkastningsgrad 9,1 %Na.Na.Na.55,2 %46,5 %167,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,6 %1,3 %85,4 %53,7 %64,7 %72,7 %334,5 %
Payout-ratio Na.Na.94,8 %134,0 %3,5 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 215,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 42,3 %25,7 %64,8 %83,6 %66,9 %58,4 %49,6 %
Likviditetsgrad 160,3 %Na.Na.Na.301,8 %240,6 %193,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-11
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for OKJ Projektstyring ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Stenløse, 11. januar 2023 Direktionen: Lars Mikæl Jensen