Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

4.420'

Primær drift

708'

Årets resultat

543'

Aktiver

2.376'

Kortfristede aktiver

2.192'

Egenkapital

837'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

35 %

Likviditetsgrad

143 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.03.2022
2020
04.05.2021
2019
24.03.2020
2018
12.04.2019
2017
14.04.2018
2016
20.03.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.419.9273.581.1194.529.3754.118.2414.220.0673.764.0662.445.919
Resultat af primær drift708.113000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1370911905910
Finansieringsomkostninger-11.090-6.692-5.577-3.437-4.490-7.273-346
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat697.161515.364557.954511.065421.544451.902247.854
Resultat543.130401.492434.484396.918327.479351.187187.887
Forslag til udbytte-540.000-400.000-430.000-390.000-330.000-350.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.03.2022
2020
04.05.2021
2019
24.03.2020
2018
12.04.2019
2017
14.04.2018
2016
20.03.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.962.4531.382.558577.579760.311822.106873.7241.076.059
Likvider229.727195.2111.168.618363.069151.487994.474478.593
Kortfristede aktiver2.192.180000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.0734.0734.0733.9483.9483.9480
Materielle aktiver179.711291.928572.502694.905816.82144.3110
Langfristede aktiver183.785000000
Aktiver2.375.9651.873.7712.322.7731.822.2331.794.3611.977.3671.602.796
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.03.2022
2020
04.05.2021
2019
24.03.2020
2018
12.04.2019
2017
14.04.2018
2016
20.03.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte540.000400.000430.000390.000330.000350.0000
Egenkapital837.307702.346730.854686.371619.452641.973290.786
Hensatte forpligtelser4.900000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser76.86157.503313.16949.12174.847240.531319.276
Kortfristede forpligtelser1.533.758000000
Gældsforpligtelser1.533.758000001.312.010
Forpligtelser1.533.758000001.312.010
Passiver2.375.9651.873.7712.322.7731.822.2331.794.3611.977.3671.602.796
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
21.03.2022
2020
04.05.2021
2019
24.03.2020
2018
12.04.2019
2017
14.04.2018
2016
20.03.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad 29,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,9 %57,2 %59,4 %57,8 %52,9 %54,7 %64,6 %
Payout-ratio 99,4 %99,6 %99,0 %98,3 %100,8 %99,7 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 6.385,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 35,2 %37,5 %31,5 %37,7 %34,5 %32,5 %18,1 %
Likviditetsgrad 142,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-20
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Klitgård & Co. ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense NV, 20. marts 2023 Direktionen: Ivan Klitgård Pedersen