Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.452'

Primær drift

252'

Årets resultat

196'

Aktiver

449'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

75.822

Afkastningsgrad

56 %

Soliditetsgrad

17 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
28.11.2018
2016
27.11.2017
2015
28.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.452.0211.271.0501.288.7621.256.0761.493.126940.171
Resultat af primær drift252.125258.026100.446-152.47541.556-222.415
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2.2229.2874.0093.4302281.206
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-1.319-12.893-12.124-13.879-14.493-22.538
Resultat før skat253.028254.42092.331-162.92427.291-243.747
Resultat195.778219.16975.331-156.35520.031-190.274
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
28.11.2018
2016
27.11.2017
2015
28.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000092.379
Likvider324.325257.6800000
Kortfristede aktiver0000092.379
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver00000123.113
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver00000123.113
Aktiver448.604423.856255.992194.966302.722215.492
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
28.11.2018
2016
27.11.2017
2015
28.11.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital75.822-119.956-339.125-414.456-258.101-278.132
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser83.56747.88455.79671.00547.08296.717
Kortfristede forpligtelser00000493.624
Gældsforpligtelser372.782543.812595.117609.422560.823493.624
Forpligtelser372.782543.812595.117609.422560.823493.624
Passiver448.604423.856255.992194.966302.722215.492
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
15.11.2019
2017
28.11.2018
2016
27.11.2017
2015
28.11.2016
Afkastningsgrad 56,2 %60,9 %39,2 %-78,2 %13,7 %-103,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 258,2 %-182,7 %-22,2 %37,7 %-7,8 %68,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 16,9 %-28,3 %-132,5 %-212,6 %-85,3 %-129,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.18,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsregnskabet for DIGITAL CAB ApS er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Sikkerheder og pantsætningerDer foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Ledelsespåtegning:LedelsespåtegningBestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020/21 for DIGITAL CAB ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og den finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller målingDer er ingen usikkerhed forbundet ved indregning eller måling af specifikke poster i årsregnskabet.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdDer er ingen usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet er har primært bestået i salg af softwareydelser og konsulentassistance.