Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-7.878

Årets resultat

-31.420

Aktiver

516'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

82.188

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
11.12.2019
2017
14.12.2018
2016
12.12.2017
2015
21.11.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-7.878-16.029-8.750101.26635.953-8.190
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00085.55045.5500
Finansielle indtægter0022.58112.6135.7515.414
Finansieringsomkostninger-23.542-20.706-23.221-3.840-3481.752
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-31.420-36.735-9.390110.03941.356-4.528
Resultat-31.420-36.735-9.390110.03941.356-4.528
Forslag til udbytte000-177.025-107.479-35.909
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
11.12.2019
2017
14.12.2018
2016
12.12.2017
2015
21.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000154.44477.58376.318
Likvider001.194102360
Kortfristede aktiver0000076.318
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver515.603515.603515.603275.603310.053301.000
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver515.603515.603515.603275.603310.053301.000
Aktiver515.603515.603516.797430.149387.672377.318
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
11.12.2019
2017
14.12.2018
2016
12.12.2017
2015
21.11.2016
Forslag til udbytte000177.025107.47935.909
Egenkapital82.188113.609150.343361.758359.198329.268
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker00257.269000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.25018.25026.2502.5002.5002.500
Kortfristede forpligtelser433.415401.994109.18568.39128.47448.050
Gældsforpligtelser433.415401.994366.45468.39128.47448.050
Forpligtelser433.415401.994366.45468.39128.47448.050
Passiver515.603515.603516.797430.149387.672377.318
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
11.12.2019
2017
14.12.2018
2016
12.12.2017
2015
21.11.2016
Afkastningsgrad -1,5 %-3,1 %-1,7 %23,5 %9,3 %-2,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -38,2 %-32,3 %-6,2 %30,4 %11,5 %-1,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.160,9 %259,9 %-793,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -33,5 %-77,4 %-37,7 %2.637,1 %10.331,3 %467,5 %
Soliditestgrad 15,9 %22,0 %29,1 %84,1 %92,7 %87,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.158,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Kenneth Løwe Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Kenneth Løwe Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandel i dattervirksomhed.