Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

576'

Primær drift

115'

Årets resultat

87.702

Aktiver

876'

Kortfristede aktiver

876'

Egenkapital

618'

Afkastningsgrad

13 %

Soliditetsgrad

71 %

Likviditetsgrad

377 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Nettoomsætning529.445543.640473.505608.902692.585518.008
Bruttoresultat576.093000000
Resultat af primær drift114.74342.10326.45367.085156.149280.987160.581
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-1.851-553-6-92000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat112.89241.55026.44766.993156.149280.987160.581
Resultat87.70232.03919.45351.589123.880219.183123.752
Forslag til udbytte0-120.0000-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 538.472405.971381.576604.845546.305119.88892.812
Likvider337.653343.845326.718121.482272.465667.320494.485
Kortfristede aktiver876.125749.816708.294726.327818.770787.208587.297
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver007.76938.84469.919100.994132.069
Langfristede aktiver007.76938.84469.919100.994132.069
Aktiver876.125749.816716.063765.171888.689888.202719.366
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Forslag til udbytte0120.0000108.000105.800103.400101.200
Egenkapital618.250530.548498.509587.056641.267620.787502.804
Hensatte forpligtelser00001.2233.3403.884
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000003.346
Kortfristede forpligtelser232.685216.012206.378159.415211.813264.075212.678
Gældsforpligtelser257.875219.268217.554178.115246.199264.075212.678
Forpligtelser257.875219.268217.554178.115246.199264.075212.678
Passiver876.125749.816716.063765.171888.689888.202719.366
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
25.11.2020
2018
29.11.2019
2017
24.10.2018
2016
24.09.2017
2015
04.11.2016
Afkastningsgrad 13,1 %5,6 %3,7 %8,8 %17,6 %31,6 %22,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.6,1 %3,6 %10,9 %20,3 %31,6 %23,9 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,2 %6,0 %3,9 %8,8 %19,3 %35,3 %24,6 %
Payout-ratio Na.374,5 %Na.209,3 %85,4 %47,2 %81,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 6.199,0 %7.613,6 %440.883,3 %72.918,5 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 70,6 %70,8 %69,6 %76,7 %72,2 %69,9 %69,9 %
Likviditetsgrad 376,5 %347,1 %343,2 %455,6 %386,6 %298,1 %276,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for CADIT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.