Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

191'

Primær drift

-24.717

Årets resultat

-38.534

Aktiver

321'

Kortfristede aktiver

267'

Egenkapital

168'

Afkastningsgrad

-8 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

175 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
01.06.2020
2018
28.05.2019
2017
30.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat190.764184.617251.734260.865320.012350.760325.280303.817
Resultat af primær drift-24.71700000034.145
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter4397.6728.35824.2153.8211.48411.19020.794
Finansieringsomkostninger-29.423-940-1.782-2.140-1.519-24.916-4.1383.427
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-49.40627.61869.32759.414119.969157.252138.47571.386
Resultat-38.53421.40953.95846.30093.202122.546107.41253.250
Forslag til udbytte000-46.300-93.203-175.95800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
01.06.2020
2018
28.05.2019
2017
30.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 52.382015.000014.31732.73921.95231.373
Likvider29.65349.19872.27255.12633.21458.419106.308112.452
Kortfristede aktiver266.969284.550282.972165.054309.717440.759639.170458.832
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver7.5007.5007.5007.5007.5007.5007.5007.500
Materielle aktiver46.400102.080157.760213.440269.120000
Langfristede aktiver53.900109.580165.260220.940276.6207.5007.5007.500
Aktiver320.869394.130448.232385.994586.337448.259646.670466.332
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
01.06.2020
2018
28.05.2019
2017
30.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00046.30093.203175.95800
Egenkapital168.083206.617185.209177.550224.454307.208184.662180.650
Hensatte forpligtelser06.35013.23118.32221.026000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.1605.6006.0509.6829.63611.02312.1838.549
Kortfristede forpligtelser152.786181.163249.792190.122340.857141.051462.008285.682
Gældsforpligtelser152.786181.163249.792190.122340.857141.051462.008285.682
Forpligtelser152.786181.163249.792190.122340.857141.051462.008285.682
Passiver320.869394.130448.232385.994586.337448.259646.670466.332
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
20.05.2021
2019
01.06.2020
2018
28.05.2019
2017
30.05.2018
2016
02.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -7,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.7,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -22,9 %10,4 %29,1 %26,1 %41,5 %39,9 %58,2 %29,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.100,0 %100,0 %143,6 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -84,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.-996,4 %
Soliditestgrad 52,4 %52,4 %41,3 %46,0 %38,3 %68,5 %28,6 %38,7 %
Likviditetsgrad 174,7 %157,1 %113,3 %86,8 %90,9 %312,5 %138,3 %160,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-02
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for PRIVATREVISOREN ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.