Copied

2021, DKK
24.11.2022
Bruttoresultat

-12.000

Primær drift

-12.000

Årets resultat

-19.788

Aktiver

748'

Kortfristede aktiver

33.770

Egenkapital

723'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

135 %

Resultat
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-12.000000000
Resultat af primær drift-12.00000-2.46341.632-36.2475.699
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter-5.699131.730151.7219.79530.6619.4318.900
Finansieringsomkostninger-2.089-1.885-988-944-892113-2.651
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-19.788129.845150.7336.38871.401-26.70311.948
Resultat-19.78899.602116.6394.81962.606-26.7038.758
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0007201.0915.7490
Likvider33.77076.54173.11044.69529.9789.3468.066
Kortfristede aktiver33.77076.54173.11045.41531.06915.0958.066
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver714.515728.715603.276488.475490.939450.807520.045
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver714.515728.715603.276488.475490.939450.807520.045
Aktiver748.285805.256676.386533.890522.008465.902528.111
Aktiver
24.11.2022
Passiver
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital723.280743.068643.466526.826522.008459.402486.105
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser25.00562.18832.9207.06406.50042.006
Gældsforpligtelser25.00562.18832.9207.06406.50042.006
Forpligtelser25.00562.18832.9207.06406.50042.006
Passiver748.285805.256676.386533.890522.008465.902528.111
Passiver
24.11.2022
Nøgletal
24.11.2022
Årsrapport
2021
24.11.2022
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad -1,6 %Na.Na.-0,5 %8,0 %-7,8 %1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,7 %13,4 %18,1 %0,9 %12,0 %-5,8 %1,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -574,4 %Na.Na.-260,9 %4.667,3 %32.077,0 %215,0 %
Soliditestgrad 96,7 %92,3 %95,1 %98,7 %100,0 %98,6 %92,0 %
Likviditetsgrad 135,1 %123,1 %222,1 %642,9 %Na.232,2 %19,2 %
Resultat
24.11.2022
Gæld
24.11.2022
Årsrapport
24.11.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 24.11.2022)
Beretning
24.11.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-11-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for KRAKRA INVEST ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.