Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

99.602

Aktiver

805'

Kortfristede aktiver

76.541

Egenkapital

743'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

123 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat00-2.46341.632-36.2475.699
Resultat af primær drift00-2.46341.632-36.2475.699
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter131.730151.7219.79530.6619.4318.900
Finansieringsomkostninger-1.885-988-944-892113-2.651
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat129.845150.7336.38871.401-26.70311.948
Resultat99.602116.6394.81962.606-26.7038.758
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 007201.0915.7490
Likvider76.54173.11044.69529.9789.3468.066
Kortfristede aktiver76.54173.11045.41531.06915.0958.066
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver728.715603.276488.475490.939450.807520.045
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver728.715603.276488.475490.939450.807520.045
Aktiver805.256676.386533.890522.008465.902528.111
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital743.068643.466526.826522.008459.402486.105
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser62.18832.9207.06406.50042.006
Gældsforpligtelser62.18832.9207.06406.50042.006
Forpligtelser62.18832.9207.06406.50042.006
Passiver805.256676.386533.890522.008465.902528.111
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
25.11.2019
2017
14.12.2018
2016
04.12.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,5 %8,0 %-7,8 %1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 13,4 %18,1 %0,9 %12,0 %-5,8 %1,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-260,9 %4.667,3 %32.077,0 %215,0 %
Soliditestgrad 92,3 %95,1 %98,7 %100,0 %98,6 %92,0 %
Likviditetsgrad 123,1 %222,1 %642,9 %Na.232,2 %19,2 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-10-31
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for KRAKRA INVEST ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.