Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

272'

Primær drift

272'

Årets resultat

243'

Aktiver

2.990'

Kortfristede aktiver

2.990'

Egenkapital

689'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

23 %

Likviditetsgrad

130 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
09.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat272.1641.642.279256.830791.883384.690167.998
Resultat af primær drift272.1641.642.279256.830791.883384.690167.998
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter39.98700000
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger77301.6071.332430
Resultat før skat311.3781.642.279255.223000
Resultat242.8921.280.990198.886616.630300.025120.038
Forslag til udbytte0-1.288.000-1.000.000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
09.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.128.2142.847.805871.6331.490.3162.974.472927.147
Likvider861.28683.8271.130.143835.265579.589556.277
Kortfristede aktiver2.989.5002.931.6322.001.7762.325.5813.554.0611.483.424
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver0000289.145512.783
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver0000289.145512.783
Aktiver2.989.5002.931.6322.001.7762.325.5813.843.2061.996.207
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
09.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte01.288.0001.000.000000
Egenkapital689.0261.734.1341.453.1441.254.258637.628337.603
Hensatte forpligtelser0029.49733.00000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser523.526187.074320.660169.539266.891243.454
Kortfristede forpligtelser2.300.4741.197.498519.1351.038.3233.205.5781.658.604
Gældsforpligtelser2.300.4741.197.498519.1351.038.3233.205.5781.658.604
Forpligtelser2.300.4741.197.498519.1351.038.3233.205.5781.658.604
Passiver2.989.5002.931.6322.001.7762.325.5813.843.2061.996.207
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
09.12.2020
2018
05.12.2019
2017
09.11.2018
2016
29.11.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad 9,1 %56,0 %12,8 %34,1 %10,0 %8,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,3 %73,9 %13,7 %49,2 %47,1 %35,6 %
Payout-ratio Na.100,5 %502,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 23,0 %59,2 %72,6 %53,9 %16,6 %16,9 %
Likviditetsgrad 130,0 %244,8 %385,6 %224,0 %110,9 %89,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er afgivet 2 bankgarantier i form af arbejdsgarantier for i alt t.dkk 82, garantierne er deponeret på en deponeringskonto som er med under likvide beholdninger. Herudover er der udstedt bankgarantier for t.dkk 2.885.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-12
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020/2021 for Haslev-Hansen Entreprise ApS. Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn som forsvarlige. Jeg finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteter. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Der har ikke i regnskabsåret 2020/2021 været begivenheder, som medfører væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Der har ikke i regnskabsåret 2020/2021 været usædvanlige forhold af væsentlig betydning, der har påvirket indregningen eller målingen.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets vigtigste forretningsområde omfatter entrepriseopgaver primært indenfor VVS-branchen.