Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-6.140

Årets resultat

-116'

Aktiver

855'

Kortfristede aktiver

855'

Egenkapital

849'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.01.2022
2020
09.02.2021
2019
03.02.2020
2018
13.02.2019
2017
18.02.2018
2016
19.04.2017
2015
14.03.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-6.140000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.46137.66882.09663.01556.50977.76635.894
Finansieringsomkostninger-112.357-1.160-224-96.262-5.219-5.219-6.857
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-116.03727.50774.140-41.37242.04065.04721.537
Resultat-116.03721.41366.946-41.37232.73450.74716.320
Forslag til udbytte-117.800-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.01.2022
2020
09.02.2021
2019
03.02.2020
2018
13.02.2019
2017
18.02.2018
2016
19.04.2017
2015
14.03.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 229003.608001.008
Likvider7.137154.267127.145146.927311.32461.14433.122
Kortfristede aktiver855.229000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver01.050.7131.166.4031.180.0911.275.3501.594.7860
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver855.2291.204.9801.293.5491.330.6261.586.6741.655.9301.697.703
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.01.2022
2020
09.02.2021
2019
03.02.2020
2018
13.02.2019
2017
18.02.2018
2016
19.04.2017
2015
14.03.2016
Forslag til udbytte117.800113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital849.2291.192.3861.281.5721.322.6261.469.7991.540.4651.489.718
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.0006.5006.2508.0008.0007.5007.500
Kortfristede forpligtelser6.000000000
Gældsforpligtelser6.00000000207.985
Forpligtelser6.00000000207.985
Passiver855.2291.204.9801.293.5491.330.6261.586.6741.655.9301.697.703
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.01.2022
2020
09.02.2021
2019
03.02.2020
2018
13.02.2019
2017
18.02.2018
2016
19.04.2017
2015
14.03.2016
Afkastningsgrad -0,7 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,7 %1,8 %5,2 %-3,1 %2,2 %3,3 %1,1 %
Payout-ratio -101,5 %527,7 %165,2 %-261,0 %323,2 %203,8 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -5,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,3 %99,0 %99,1 %99,4 %92,6 %93,0 %87,7 %
Likviditetsgrad 14.253,8 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-17
Ledelsespåtegning:Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for E. M. Vissenbjerg Holding ApS . Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odense S, 17. januar 2023 Direktionen: Erik Malmmose