Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.397

Primær drift

-5.397

Årets resultat

306'

Aktiver

4.491'

Kortfristede aktiver

1.754'

Egenkapital

3.378'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

158 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
29.01.2021
2019
30.04.2020
2018
11.03.2019
2017
25.06.2018
2016
13.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.397-7.685-14.272-11.910-18.905-14.804-12.450-20.593
Resultat af primær drift-5.3970000-14.804-12.450-20.593
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 424.4050000000
Finansielle indtægter65.238187.04491.576160.77359.4601.60500
Finansieringsomkostninger-210.6070000-41.363-125.292-119.976
Andre finansielle omkostninger0-44.448-54.788-265.433-185.825000
Resultat før skat273.6390000-394.278370.53312.918
Resultat305.654550.083355.729392.262527.436-394.278370.53312.918
Forslag til udbytte00000-115.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
29.01.2021
2019
30.04.2020
2018
11.03.2019
2017
25.06.2018
2016
13.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.707.8311.658.921474.207180.000547.532372.42540.00040.000
Likvider46.02477.662340.754427.32523.29760.53700
Kortfristede aktiver1.753.8552.624.2352.269.4021.984.4771.165.3791.275.75440.00040.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.737.354000091.5194.615.8803.870.105
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.737.3541.335.559890.676944.720628.68691.5194.615.8803.870.105
Aktiver4.491.2093.959.7943.160.0782.929.1971.794.0651.367.2734.655.8803.910.105
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
29.01.2021
2019
30.04.2020
2018
11.03.2019
2017
25.06.2018
2016
13.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000115.00000
Egenkapital3.378.4383.072.7842.522.7012.166.9711.774.7091.362.2731.756.5511.148.518
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser17.5017.5007.5005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser1.112.771887.010637.377762.22619.3565.0002.899.3292.761.587
Gældsforpligtelser1.112.771887.010637.377762.22619.3565.0002.899.3292.761.587
Forpligtelser1.112.771887.010637.377762.22619.3565.0002.899.3292.761.587
Passiver4.491.2093.959.7943.160.0782.929.1971.794.0651.367.2734.655.8803.910.105
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
29.01.2021
2019
30.04.2020
2018
11.03.2019
2017
25.06.2018
2016
13.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,1 %Na.Na.Na.Na.-1,1 %-0,3 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,0 %17,9 %14,1 %18,1 %29,7 %-28,9 %21,1 %1,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.-29,2 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2,6 %Na.Na.Na.Na.-35,8 %-9,9 %-17,2 %
Soliditestgrad 75,2 %77,6 %79,8 %74,0 %98,9 %99,6 %37,7 %29,4 %
Likviditetsgrad 157,6 %295,9 %356,1 %260,4 %6.020,8 %25.515,1 %1,4 %1,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LISBERG HOLDING TERNDRUP ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for LISBERG HOLDING TERNDRUP ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt. Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Terndrup, den 26. maj 2023 Direktion Jan Lisberg Direktør
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for LISBERG HOLDING TERNDRUP ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i holdingivirksomhed.