Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.083'

Primær drift

1.075'

Årets resultat

743'

Aktiver

6.725'

Kortfristede aktiver

712'

Egenkapital

2.102'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

93 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
30.06.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Nettoomsætning1.632.517
Bruttoresultat2.083.1961.359.2261.553.837361.530-85.968662.360676.6790
Resultat af primær drift1.075.245707.0371.289.020181.530-265.968482.360518.679759.888
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter25.73412.8159.30117.329016.58413.24622
Finansieringsomkostninger0000-145.136-557.033-26.6880
Andre finansielle omkostninger-155.331-160.955-168.532-183.250000-116.476
Resultat før skat953.357568.2831.129.79015.609-411.104-58.089505.237423.434
Resultat743.335444.089883.304144.385-435.30440.053394.093323.927
Forslag til udbytte-250.000-250.000000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
30.06.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 478.723639.470873.598790.3601.181.9871.226.8561.545.680260.446
Likvider232.858102.328309.999269.793401.749272.208320.630238.308
Kortfristede aktiver711.582741.7981.183.5971.060.1521.583.7361.499.0641.866.310498.754
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver6.013.5856.147.0956.234.0006.414.0006.594.0006.774.0003.654.0003.812.000
Langfristede aktiver6.013.5856.147.0956.234.0006.414.0006.594.0006.774.0003.654.0003.812.000
Aktiver6.725.1676.888.8937.417.5977.474.1528.177.7368.273.0645.520.3104.310.754
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
30.06.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Forslag til udbytte250.000250.000000000
Egenkapital2.102.2221.608.8871.164.798281.494137.109572.413763.207369.116
Hensatte forpligtelser64.72338.66611.44000026.838-596.105
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld2.338.5372.623.7272.746.5902.864.65881.98150.000365.4500
Leverandører af varer og tjenesteydelser68.00158.7736.7340845.012292.779446.595192.572
Kortfristede forpligtelser762.9801.016.1762.021.5432.722.2843.573.4052.808.7762.339.4272.361.281
Gældsforpligtelser4.558.2215.241.3406.241.3597.192.6598.040.6277.700.6514.730.2654.537.743
Forpligtelser4.558.2215.241.3406.241.3597.192.6598.040.6277.700.6514.730.2654.537.743
Passiver6.725.1676.888.8937.417.5977.474.1528.177.7368.273.0645.520.3104.310.754
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
30.06.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Afkastningsgrad 16,0 %10,3 %17,4 %2,4 %-3,3 %5,8 %9,4 %17,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.19,8 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,4 %27,6 %75,8 %51,3 %-317,5 %7,0 %51,6 %87,8 %
Payout-ratio 33,6 %56,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-183,3 %86,6 %1.943,5 %Na.
Soliditestgrad 31,3 %23,4 %15,7 %3,8 %1,7 %6,9 %13,8 %8,6 %
Likviditetsgrad 93,3 %73,0 %58,5 %38,9 %44,3 %53,4 %79,8 %21,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 1.088.119, er der givet pant i grunde ogbygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør DKK 5.896.647.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Erhvervscenter Randers Nord ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2022 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Revision af årsrapporten er fravalgt. Betingelserne for fravalg af revision er fortsat opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter er investering i og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.