Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

310'

Primær drift

226'

Årets resultat

129'

Aktiver

5.797'

Kortfristede aktiver

875'

Egenkapital

1.736'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

338 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.12.2021
2019
26.11.2020
2018
11.12.2019
2017
19.06.2019
2016
20.11.2017
2015
19.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat310.226613.146254.152454.086127.84000
Resultat af primær drift226.232539.224178.547222.876228.72115.922331.005
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5.68111.7877.2375.5322.7471.038638
Finansieringsomkostninger-157.178-161.516-110.4650-120.071-145.009-67.668
Andre finansielle omkostninger000-175.463000
Resultat før skat74.735389.49575.31951.504111.397-128.049263.975
Resultat128.567288.01759.123-5.056104.335-89.250173.050
Forslag til udbytte000-165.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.12.2021
2019
26.11.2020
2018
11.12.2019
2017
19.06.2019
2016
20.11.2017
2015
19.10.2016
Kortfristede varebeholdninger25.00025.00035.50035.50030.50062.50062.500
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 278.603267.393104.881215.652187.219133.576136.608
Likvider533.50560.6272296.6948.025966164.340
Kortfristede aktiver875.2331.465.804161.843572.951263.556197.042363.448
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver50.00050.00050.00050.000036.34736.907
Materielle aktiver4.872.0854.831.9794.540.4573.913.6205.212.6295.342.7475.580.755
Langfristede aktiver4.922.0854.881.9794.590.4573.963.6205.212.6295.379.0945.617.662
Aktiver5.797.3186.347.7834.752.3004.536.5715.476.1855.576.1365.981.110
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.12.2021
2019
26.11.2020
2018
11.12.2019
2017
19.06.2019
2016
20.11.2017
2015
19.10.2016
Forslag til udbytte000165.000000
Egenkapital1.735.9541.607.3871.319.3701.425.2471.430.3031.325.9681.415.218
Hensatte forpligtelser04.622075534.83927.77786.218
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.62244.155163.177131.083169.044130.727135.088
Kortfristede forpligtelser258.680979.905798.177386.501783.847791.081917.399
Gældsforpligtelser4.061.3644.735.7743.432.9303.110.5694.011.0434.222.3914.479.674
Forpligtelser4.061.3644.735.7743.432.9303.110.5694.011.0434.222.3914.479.674
Passiver5.797.3186.347.7834.752.3004.536.5715.476.1855.576.1365.981.110
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.12.2021
2019
26.11.2020
2018
11.12.2019
2017
19.06.2019
2016
20.11.2017
2015
19.10.2016
Afkastningsgrad 3,9 %8,5 %3,8 %4,9 %4,2 %0,3 %5,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,4 %17,9 %4,5 %-0,4 %7,3 %-6,7 %12,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.-3.263,4 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 143,9 %333,9 %161,6 %Na.190,5 %11,0 %489,2 %
Soliditestgrad 29,9 %25,3 %27,8 %31,4 %26,1 %23,8 %23,7 %
Likviditetsgrad 338,3 %149,6 %20,3 %148,2 %33,6 %24,9 %39,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-23
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2021 - 30. juni 2022 for NYGAARD TRADING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.