Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

789'

Primær drift

252'

Årets resultat

206'

Aktiver

676'

Kortfristede aktiver

587'

Egenkapital

583'

Afkastningsgrad

37 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
24.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat789.313746.8581.139.5381.138.22700000
Resultat af primær drift252.338206.448664.380624.9231.496.480884.387690.744427.20794.034
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter4431.3721.247095110300295221
Finansieringsomkostninger0-1.463-1.104-1.428-918-2.202-1.305-61-1.521
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat252.781206.357664.523623.4951.495.657882.295689.739427.44192.734
Resultat205.521167.505521.843486.1931.166.207687.309535.320330.07470.387
Forslag til udbytte00-500.000-500.000-1.100.000-800.000-700.000-100.0000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
24.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 489.457282.511589.706910.8061.657.489939.010995.583381.066111.737
Likvider91.26745.258144.12856.59118.259264.157183.528273.275171.177
Kortfristede aktiver586.532333.185737.878970.1941.678.6651.205.9891.183.349658.381286.659
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver24.00024.00024.00024.00024.00024.00024.00024.00024.000
Materielle aktiver65.78393.004120.2250004.0878.17412.261
Langfristede aktiver89.783117.004144.22524.00024.00024.00028.08732.17436.261
Aktiver676.315450.189882.103994.1941.702.6651.229.9891.211.436690.555322.920
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
24.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte00500.000500.0001.100.000800.000700.000100.0000
Egenkapital582.815377.294709.789687.9461.301.753935.546948.237512.917182.843
Hensatte forpligtelser1.8403.6183.992000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000000
Kortfristede forpligtelser91.66069.277168.322306.248400.912294.443263.199177.638140.077
Gældsforpligtelser91.66069.277168.322306.248400.912294.443263.199177.638140.077
Forpligtelser91.66069.277168.322306.248400.912294.443263.199177.638140.077
Passiver676.315450.189882.103994.1941.702.6651.229.9891.211.436690.555322.920
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
05.07.2023
2021
06.07.2022
2020
10.07.2021
2019
17.09.2020
2018
24.06.2019
2017
10.06.2018
2016
28.05.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad 37,3 %45,9 %75,3 %62,9 %87,9 %71,9 %57,0 %61,9 %29,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,3 %44,4 %73,5 %70,7 %89,6 %73,5 %56,5 %64,4 %38,5 %
Payout-ratio Na.Na.95,8 %102,8 %94,3 %116,4 %130,8 %30,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.14.111,3 %60.179,3 %43.762,1 %163.015,3 %40.162,9 %52.930,6 %700.339,3 %6.182,4 %
Soliditestgrad 86,2 %83,8 %80,5 %69,2 %76,5 %76,1 %78,3 %74,3 %56,6 %
Likviditetsgrad 639,9 %480,9 %438,4 %316,8 %418,7 %409,6 %449,6 %370,6 %204,6 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for FABREX TEXTIL ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.