Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.441'

Primær drift

210'

Årets resultat

172'

Aktiver

835'

Kortfristede aktiver

736'

Egenkapital

393'

Afkastningsgrad

25 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

192 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.441.2551.191.0621.181.5490000
Resultat af primær drift209.700165.09536.75270.55219.090105.668151.156
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter20.38517.41913.4433.8195.9165.1327.219
Finansieringsomkostninger-5.012-888-835-1.309-2.293-2.156-3.951
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat225.073181.62649.36073.06222.713108.644154.424
Resultat172.276137.19534.32454.82415.50781.962117.722
Forslag til udbytte-100.000000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Kortfristede varebeholdninger63.92443.52871.08253.91454.04360.48736.769
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 266.356450.305232.882230.82364.95275.75699.692
Likvider405.563229.048152.910195.258190.580237.369213.873
Kortfristede aktiver735.843722.881456.874479.995309.575373.612350.334
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver32.82532.82532.82532.82532.82532.82532.825
Materielle aktiver66.73372.06798.515124.963151.411177.859186.638
Langfristede aktiver99.558104.892131.340157.788184.236210.684219.463
Aktiver835.401827.773588.214637.783493.811584.296569.797
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Forslag til udbytte100.000000000
Egenkapital392.567220.29183.09648.772-6.052-21.559-103.521
Hensatte forpligtelser4.3346.9529.81211.66012.10010.9006.900
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld035.00081.13787.904165.681222.363401.985
Leverandører af varer og tjenesteydelser00045.26729.93047.70839.849
Kortfristede forpligtelser383.085518.239397.285470.769322.082372.592264.433
Gældsforpligtelser438.500600.530495.306577.351487.763594.955666.418
Forpligtelser438.500600.530495.306577.351487.763594.955666.418
Passiver835.401827.773588.214637.783493.811584.296569.797
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
30.09.2021
2019
30.09.2020
2018
27.09.2019
2017
01.10.2018
2016
14.09.2017
2015
16.09.2016
Afkastningsgrad 25,1 %19,9 %6,2 %11,1 %3,9 %18,1 %26,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 43,9 %62,3 %41,3 %112,4 %-256,2 %-380,2 %-113,7 %
Payout-ratio 58,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.184,0 %18.591,8 %4.401,4 %5.389,8 %832,5 %4.901,1 %3.825,8 %
Soliditestgrad 47,0 %26,6 %14,1 %7,6 %-1,2 %-3,7 %-18,2 %
Likviditetsgrad 192,1 %139,5 %115,0 %102,0 %96,1 %100,3 %132,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-08
Ledelsespåtegning:Efterfølgende årsrapport for perioden 1/5 2021 - 30/4 2022 for Butler Århus ApS, der udviser et resultat på kr. 172. 276 samt en egenkapital på kr. 392. 567, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.   Direktionen erklærer i denne forbindelse:   - at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og   - at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.