Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.142'

Primær drift

-180'

Årets resultat

-225'

Aktiver

3.037'

Kortfristede aktiver

2.579'

Egenkapital

1.041'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

34 %

Likviditetsgrad

129 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.02.2022
2019
15.12.2020
2018
09.12.2019
2017
26.11.2018
2016
21.11.2017
2015
13.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.141.6441.370.9241.549.374918.8801.269.784962.278986.753
Resultat af primær drift-180.02757.409497.698-68.376275.311131.064185.070
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter28000057.88736.414
Finansieringsomkostninger-107.216-75.25700000
Andre finansielle omkostninger00-68.566-29.799-44.828-33.416-30.483
Resultat før skat-287.215-17.848429.132-98.175230.483155.535191.001
Resultat-224.741-12.154334.359-58.677175.770122.112153.511
Forslag til udbytte0000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.02.2022
2019
15.12.2020
2018
09.12.2019
2017
26.11.2018
2016
21.11.2017
2015
13.01.2017
Kortfristede varebeholdninger2.267.2452.898.5032.269.4191.938.6231.406.0591.419.3471.242.600
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 255.730212.955127.623542.01232.06655.74050.383
Likvider55.62059.34775.90069.650232.07767.36175.600
Kortfristede aktiver2.578.5953.170.8052.472.9422.550.2851.670.2021.542.4481.368.583
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver333.000383.000383.000383.000116.465115.946114.492
Materielle aktiver125.436152.920186.519220.11824.19231.5100
Langfristede aktiver458.436535.920569.519603.118140.657147.456114.492
Aktiver3.037.0313.706.7253.042.4613.153.4031.810.8591.689.9041.483.075
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.02.2022
2019
15.12.2020
2018
09.12.2019
2017
26.11.2018
2016
21.11.2017
2015
13.01.2017
Forslag til udbytte000052.90051.70050.600
Egenkapital1.040.5421.265.2831.277.437943.0781.054.655930.585859.073
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser760.3811.150.414790.7691.649.120251.573369.461285.275
Kortfristede forpligtelser1.996.4892.441.4421.765.0242.210.325704.043732.241591.649
Gældsforpligtelser1.996.4892.441.4421.765.0242.210.325756.204759.319624.002
Forpligtelser1.996.4892.441.4421.765.0242.210.325756.204759.319624.002
Passiver3.037.0313.706.7253.042.4613.153.4031.810.8591.689.9041.483.075
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.02.2022
2019
15.12.2020
2018
09.12.2019
2017
26.11.2018
2016
21.11.2017
2015
13.01.2017
Afkastningsgrad -5,9 %1,5 %16,4 %-2,2 %15,2 %7,8 %12,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -21,6 %-1,0 %26,2 %-6,2 %16,7 %13,1 %17,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.30,1 %42,3 %33,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -167,9 %76,3 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 34,3 %34,1 %42,0 %29,9 %58,2 %55,1 %57,9 %
Likviditetsgrad 129,2 %129,9 %140,1 %115,4 %237,2 %210,6 %231,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er kaution og sikkerhedsstillelse af kapitalejer for banklån.      Der er tinglyst virksomhedspant på kr. 100.000 i simple fordringer, varelager      og driftsmateriel.      Der er tinglyst løsøreejerpantebrev på kr. 250.000 i andet løsøre.       Selskabet har i forbindelse med COVID-19 modtaget lønkompensation. Selskabet har i regnskabsåret i alt modtaget kompensation på kr. 16.007. Beløbet er indtægtsført i regnskabet men kan senere hen blive efterreguleret. 
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 for LUND ISENKRAM ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.