Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.795

Primær drift

3.795

Årets resultat

2.575

Aktiver

223'

Kortfristede aktiver

223'

Egenkapital

203'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.795-7.600-7.350-6.710-6.9781.02014.1606.470
Resultat af primær drift3.795-7.6000001.020-185.8396.470
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger0000000-370
Andre finansielle omkostninger-1.220-1.772-1.795-632-301-288-4110
Resultat før skat2.575-9.372-9.145-7.342-7.279732-186.2506.100
Resultat2.575-9.372-9.145-7.342-7.279732-191.68911.539
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 001000000
Likvider222.682216.751225.794234.642241.689249.033247.7000
Kortfristede aktiver222.682216.751225.804234.642241.689249.033247.7000
Immaterielle aktiver og goodwill11111110
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver11111110
Aktiver222.683216.752225.805234.643241.690249.034247.7010
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital203.024200.449209.821218.966226.308233.587232.8550
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0008.0008.0008.0008.0008.0008.0000
Kortfristede forpligtelser19.65916.30315.98415.67715.38215.44714.8460
Gældsforpligtelser19.65916.30315.98415.67715.38215.44714.8460
Forpligtelser19.65916.30315.98415.67715.38215.44714.8460
Passiver222.683216.752225.805234.643241.690249.034247.7010
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
04.06.2021
2019
12.06.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad 1,7 %-3,5 %Na.Na.Na.0,4 %-75,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,3 %-4,7 %-4,4 %-3,4 %-3,2 %0,3 %-82,3 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.748,6 %
Soliditestgrad 91,2 %92,5 %92,9 %93,3 %93,6 %93,8 %94,0 %Na.
Likviditetsgrad 1.132,7 %1.329,5 %1.412,7 %1.496,7 %1.571,2 %1.612,2 %1.668,5 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for PRODUKTUDVIKLING ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for PRODUKTUDVIKLING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at drive handel, produktions- og finansieringsvirksomhed, undervisning, forlagsvirksomhed samt kapitalanlæg og investering i såvel noterede som unoterede aktier og anparter, obligationer, pantebreve og fast ejendom, samt andet efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.