Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

363'

Primær drift

249'

Årets resultat

92.598

Aktiver

5.128'

Kortfristede aktiver

42.835

Egenkapital

506'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

10 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat363.425352.601347.751348.280217.244183.832189.058
Resultat af primær drift248.696237.872233.022238.981177.893144.481149.707
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter340011.09214.48810.6766.128
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-130.024-141.938-144.516-119.463-58.846-73.501-42.599
Resultat før skat118.70695.93488.506130.610133.53581.656113.236
Resultat92.59874.82969.033101.86993.91863.65088.039
Forslag til udbytte0000-150.000-750.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000678.917600.044
Likvider42.80141.51949.0269.80997.772486.8319.189
Kortfristede aktiver42.83543.09953.0979.809463.3941.165.748609.233
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver000001.809.3331.848.684
Langfristede aktiver5.085.4065.200.1355.314.8645.429.5934.995.8421.809.3331.848.684
Aktiver5.128.2415.243.2345.367.9615.439.4025.459.2362.975.0812.457.917
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Forslag til udbytte0000150.000750.0000
Egenkapital505.571412.973338.144269.111317.242973.324909.675
Hensatte forpligtelser00000110.500106.200
Langfristet gæld til banker645.068780.760924.1551.015.7021.128.8970301.777
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser00000246.641252.798
Gældsforpligtelser4.342.9364.573.6464.795.8874.959.9055.012.6911.891.2571.442.042
Forpligtelser4.342.9364.573.6464.795.8874.959.9055.012.6911.891.2571.442.042
Passiver5.128.2415.243.2345.367.9615.439.4025.459.2362.975.0812.457.917
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
22.11.2021
2019
18.11.2020
2018
11.11.2019
2017
30.11.2018
2016
28.11.2017
2015
16.11.2016
Afkastningsgrad 4,8 %4,5 %4,3 %4,4 %3,3 %4,9 %6,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,3 %18,1 %20,4 %37,9 %29,6 %6,5 %9,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.159,7 %1.178,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 9,9 %7,9 %6,3 %4,9 %5,8 %32,7 %37,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.472,6 %241,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 2.726, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør t.kr. 5.085. Til sikkerhed for bankgæld t.kr. 793, er der givet ejerpantebreve t.kr. 1.427 i grundeog bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2022 udgør t.kr. 5.085.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-29
Ledelsespåtegning:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022 for H. C. Andersen Erhverv ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 – 30. juni 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Oplysning om usædvanlige forhold:OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDEBEGIVENHEDER:Ingen.