Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-122'

Primær drift

-222'

Årets resultat

4.867'

Aktiver

57.357'

Kortfristede aktiver

28.798'

Egenkapital

53.443'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
15.12.2020
2018
11.12.2019
2017
19.12.2018
2016
29.11.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-121.675-120.444-144.556-152.758-569.803-108.180
Resultat af primær drift-221.675-520.444-144.556-202.758-769.803-508.180
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter3.684.3391.167.122566.763664.7541.638.496671.961
Finansieringsomkostninger-18.108-272.562-307.604-386.574-122.243-1.175.485
Andre finansielle omkostninger00000-1.175.485
Resultat før skat5.642.921520.518326.171263.9834.888.2801.045.637
Resultat4.867.027422.080285.721232.6624.630.6801.254.143
Forslag til udbytte0000-155.100-900.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
15.12.2020
2018
11.12.2019
2017
19.12.2018
2016
29.11.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.264.6653.858.9853.688.8263.524.1273.414.7024.482.110
Likvider7.789.5607.205.28512.102.30122.353.74423.496.818560.851
Kortfristede aktiver28.797.51324.639.03827.905.30639.164.29137.494.37814.427.909
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver28.559.17226.503.54426.555.12626.575.19928.553.47547.658.530
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver28.559.17226.503.54426.555.12626.575.19928.553.47547.658.530
Aktiver57.356.68551.142.58254.460.43265.739.49066.047.85362.086.439
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
15.12.2020
2018
11.12.2019
2017
19.12.2018
2016
29.11.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte0000155.100900.000
Egenkapital53.443.41548.576.38848.154.30847.868.58759.791.02556.060.345
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00000000
Kortfristede forpligtelser3.913.2702.566.1946.306.12417.870.9036.256.8286.026.094
Gældsforpligtelser3.913.2702.566.1946.306.12417.870.9036.256.8286.026.094
Forpligtelser3.913.2702.566.1946.306.12417.870.9036.256.8286.026.094
Passiver57.356.68551.142.58254.460.43265.739.49066.047.85362.086.439
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
15.12.2020
2018
11.12.2019
2017
19.12.2018
2016
29.11.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad -0,4 %-1,0 %-0,3 %-0,3 %-1,2 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 9,1 %0,9 %0,6 %0,5 %7,7 %2,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.3,3 %71,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.224,2 %-190,9 %-47,0 %-52,4 %-629,7 %-43,2 %
Soliditestgrad 93,2 %95,0 %88,4 %72,8 %90,5 %90,3 %
Likviditetsgrad 735,9 %960,1 %442,5 %219,2 %599,3 %239,4 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Poul Munk Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-10-29
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Poul Munk Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at eje andele i tilknyttede og associerede virksomheder.